تور آفری استانبول ، 7 شب ، 2 ، 5 ، 9 ، 12 بهمن

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Sabena درجه هتل B.B
Kaya Madrid درجه هتل B.B
995000 1395000 955000 790000
Marinem درجه هتل B.B
Heramontagna درجه هتل B.B
1095000 1595000 1015000 790000
White Monarch درجه هتل B.B
Valide درجه هتل B.B
1195000 1765000 1075000 790000
Taksim Lounge درجه هتل B.B
1335000 2065000 1135000 790000
Troya درجه هتل B.B
Kervansaray درجه هتل B.B
1405000 2215000 1155000 790000
Trass درجه هتل B.B
Marble درجه هتل B.B
1525000 2445000 1245000 790000
Metropolitan درجه هتل B.B
1725000 2845000 1345000 790000
Grand Oztanik درجه هتل B.B
Avantgarde درجه هتل B.B
1555000 2760000 1370000 790000
Ramada Merter درجه هتل B.B
1245000 1895000 1115000 790000
Grand Cevahir درجه هتل B.B
1605000 2615000 1265000 790000
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
995000
نرخ اتاق 1 تخته
1395000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
955000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1095000
نرخ اتاق 1 تخته
1595000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1015000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1195000
نرخ اتاق 1 تخته
1765000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1075000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1335000
نرخ اتاق 1 تخته
2065000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1135000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
Troya
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

Kervansaray
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1405000
نرخ اتاق 1 تخته
2215000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1155000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1525000
نرخ اتاق 1 تخته
2445000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1245000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1725000
نرخ اتاق 1 تخته
2845000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1345000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1555000
نرخ اتاق 1 تخته
2760000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1370000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1245000
نرخ اتاق 1 تخته
1895000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1115000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1605000
نرخ اتاق 1 تخته
2615000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1265000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
790000
موقعیت مکانی
توضیحات