آفر تفلیس

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
FUND درجه هتل B.B

1555000 تومان

1795000 تومان

1495000 تومان

4شب پرواز جرجین
FUND درجه هتل B.B

1735000 تومان

2145000 تومان

1645000 تومان

7 شب پرواز جرجین
LUXURY LOGIN درجه هتل B.B

1695000 تومان

2095000 تومان

1595000 تومان

4شب پرواز جرجین
LUXURY LOGIN درجه هتل B.B

1995000 تومان

2695000 تومان

1895000 تومان

7 شب پرواز جرجین
VILTON درجه هتل B.B

1775000 تومان

2165000 تومان

1625000 تومان

4شب پرواز جرجین
VILTON درجه هتل B.B

2125000 تومان

2825000 تومان

1825000 تومان

7 شب پرواز جرجین
DOLABAURI درجه هتل B.B

1795000 تومان

2165000 تومان

1645000 تومان

4شب پرواز جرجین
DOLABAURI درجه هتل B.B

2145000 تومان

2845000 تومان

1945000 تومان

7 شب پرواز جرجین
COLOMBI درجه هتل B.B

1795000 تومان

2185000 تومان

1645000 تومان

4شب پرواز جرجین
COLOMBI درجه هتل B.B

2145000 تومان

2845000 تومان

1945000 تومان

7 شب پرواز جرجین
IVERIAINN درجه هتل B.B

1865000 تومان

2335000 تومان

1675000 تومان

4شب پرواز جرجین
IVERIAINN درجه هتل B.B

2225000 تومان

3095000 تومان

1995000 تومان

7 شب پرواز جرجین
PRIMAVERA درجه هتل B.B

1875000 تومان

2445000 تومان

1695000 تومان

4شب پرواز جرجین
PRIMAVERA درجه هتل B.B

2295000 تومان

3195000 تومان

2045000 تومان

7 شب پرواز جرجین
GOLDEN PALACE درجه هتل B.B

1875000 تومان

2445000 تومان

1695000 تومان

4شب پرواز جرجین
GOLDEN PALACE درجه هتل B.B

2295000 تومان

3195000 تومان

2045000 تومان

7 شب پرواز جرجین
PIANO درجه هتل B.B

1995000 تومان

2655000 تومان

1715000 تومان

4شب پرواز جرجین
PIANO درجه هتل B.B

2495000 تومان

3655000 تومان

2065000 تومان

7 شب پرواز جرجین
HOTELS&PREFERNCE HUAALING TBILISI درجه هتل B.B

2025000 تومان

2735000 تومان

1745000 تومان

4شب پرواز جرجین
HOTELS&PREFERNCE HUAALING TBILISI درجه هتل B.B

2555000 تومان

3785000 تومان

2095000 تومان

7 شب پرواز جرجین
BESTWESTERN درجه هتل B.B

2155000 تومان

2895000 تومان

1765000 تومان

4شب پرواز جرجین
BESTWESTERN درجه هتل B.B

2775000 تومان

4065000 تومان

2095000 تومان

7 شب پرواز جرجین
MERCURE درجه هتل B.B

2185000 تومان

3045000 تومان

1795000 تومان

4شب پرواز جرجین
MERCURE درجه هتل B.B

2825000 تومان

4345000 تومان

2145000 تومان

7 شب پرواز جرجین
MARRIOTT COURT YARD درجه هتل B.B

2465000 تومان

3455000 تومان

1895000 تومان

4شب پرواز جرجین
MARRIOTT COURT YARD درجه هتل B.B

3325000 تومان

5055000 تومان

2335000 تومان

7 شب پرواز جرجین
MARRIOTT TBILISI درجه هتل B.B

2545000 تومان

3765000 تومان

1945000 تومان

4شب پرواز جرجین
MARRIOTT TBILISI درجه هتل B.B

3465000 تومان

5595000 تومان

2415000 تومان

7 شب پرواز جرجین
RADISSON BLU STD ROOM درجه هتل B.B

2775000 تومان

4065000 تومان

4شب پرواز جرجین
RADISSON BLU STD ROOM درجه هتل B.B

3875000 تومان

5985000 تومان

7 شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1555000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
4شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1735000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2145000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
7 شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
4شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
7 شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1775000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2165000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1625000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
4شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2825000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1825000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
7 شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2165000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
4شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2845000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
7 شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2185000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
4شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2845000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
7 شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1865000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2335000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1675000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
4شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2225000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
7 شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1875000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2445000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
4شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
7 شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1875000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2445000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
4شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
7 شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2655000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1715000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
4شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3655000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2065000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
7 شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2025000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2735000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
4شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2555000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3785000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
7 شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2155000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1765000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
4شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2775000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4065000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
7 شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2185000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3045000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
4شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2825000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4345000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
7 شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2465000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3455000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
4شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3325000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5055000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2335000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
7 شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2545000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3765000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
4شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3465000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2415000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
7 شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2775000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4065000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
4شب پرواز جرجین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3875000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5985000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
7 شب پرواز جرجین
 • روزهای رفت سه شنبه, جمعه,
  روزهای برگشت سه شنبه, جمعه,
  مدت اقامت 4 شب, 7 شب,
  تاریخ اعتبار 1 مرداد,
  خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی,
  محل اقامت هتل,
  حمل و نقل هواپیما,
  نوع پرواز چارتر,
  کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
  توضیحات تور 1.نرخ کودک بدون تخت 1.295.000 تومان می باشد.نرخ INF 295.000 تومان بوده و فاقد کمیسیون می باشد.
  پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.مسئولیت کنترل گذرنامه از هر لحاظ (حداقل 6 ماه اعتبار) ,ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس در خواست کننده می باشد لذا هر گونه عواقب ناشی از عدم اعتبار و خسارتهای وارده بعهده آژانس در خواست کننده می باشد
  شروع قیمت ها از 1.495.000تومان,
  کشور مقصد گرجستان,
  شهر مقصد تفلیس,
  خط هوایی Ata air, Georgian Airways,