تور تفلیس

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Elegance درجه هتل B.B

1095000 تومان

1245000 تومان

1045000 تومان

990000 تومان

5 دقیقه تا مرکز شهر
Valeria درجه هتل B.B

1175000 تومان

1425000 تومان

1045000 تومان

990000 تومان

مرکز شهر
Marsel درجه هتل B.B

1175000 تومان

1425000 تومان

1045000 تومان

990000 تومان

مرکز شهر
Kopala Tskneti درجه هتل B.B

1245000 تومان

1595000 تومان

1195000 تومان

990000 تومان

15 دقیقه تا مرکز شهر
English Home درجه هتل B.B

1245000 تومان

1595000 تومان

1195000 تومان

990000 تومان

مرکز شهر
View Like درجه هتل B.B

1295000 تومان

1595000 تومان

1195000 تومان

990000 تومان

20 دقیقه تا مرکز شهر
Sky Georgia درجه هتل B.B

1295000 تومان

1595000 تومان

1195000 تومان

990000 تومان

10 دقیقه تا مرکز شهر
Primavera درجه هتل B.B

1495000 تومان

2045000 تومان

1325000 تومان

990000 تومان

مرکز شهر
City Center درجه هتل B.B

1645000 تومان

2245000 تومان

1495000 تومان

990000 تومان

مرکز شهر
Gallery Palace درجه هتل B.B

1725000 تومان

2495000 تومان

1495000 تومان

990000 تومان

مزکز شهر
Preference درجه هتل B.B

1945000 تومان

2945000 تومان

1595000 تومان

990000 تومان

15 دقیقه تا مرکز شهر
Biltmore درجه هتل B.B

2795000 تومان

4545000 تومان

1995000 تومان

990000 تومان

روستا ولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1245000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
5 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1425000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1425000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
15 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
20 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2045000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1325000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2245000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1725000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2495000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
مزکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2945000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
15 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4545000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
روستا ولی