آفر استانبول ، 3 شب 21 اسفند

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Grand Milan درجه هتل B.B

945000 تومان

1075000 تومان

935000 تومان

895000 تومان

Nanda / New City درجه هتل B.B

995000 تومان

1195000 تومان

945000 تومان

895000 تومان

Carlton درجه هتل B.B

1025000 تومان

1225000 تومان

965000 تومان

895000 تومان

Biancho / Sisli Inside درجه هتل B.B

1125000 تومان

1425000 تومان

1025000 تومان

895000 تومان

Halifax درجه هتل B.B

1165000 تومان

1495000 تومان

1145000 تومان

895000 تومان

Metropolitan / Green Park درجه هتل B.B

1295000 تومان

1745000 تومان

1045000 تومان

895000 تومان

Ramada Taksim / Avantgarde درجه هتل B.B

1275000 تومان

1775000 تومان

1165000 تومان

895000 تومان

Biz Cevahir درجه هتل B.B

1295000 تومان

1795000 تومان

1195000 تومان

895000 تومان

Radisson Blu درجه هتل B.B

1425000 تومان

2025000 تومان

1225000 تومان

895000 تومان

conrad درجه هتل B.B

1545000 تومان

2295000 تومان

1495000 تومان

895000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1075000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

935000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1195000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1025000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1225000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

965000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1425000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1025000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1165000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1495000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1745000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1275000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1775000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1165000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1425000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2025000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1225000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1545000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی