تور تفلیس 4 شب با پرواز آسمان

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Hiltoap Varketili درجه هتل B.B
Polo درجه هتل B.B
Like درجه هتل B.B

845000 تومان

930000 تومان

810000 تومان

795000 تومان

Begi درجه هتل B.B

995000 تومان

1275000 تومان

895000 تومان

795000 تومان

Alphabet درجه هتل B.B

1085000 تومان

1410000 تومان

925000 تومان

795000 تومان

KMM درجه هتل B.B
Colombi درجه هتل B.B

1125000 تومان

1445000 تومان

935000 تومان

795000 تومان

Laerton درجه هتل B.B
Ameri درجه هتل B.B

1365000 تومان

1965000 تومان

1095000 تومان

795000 تومان

Holiday inn درجه هتل B.B
Mercure درجه هتل B.B

1795000 تومان

2825000 تومان

1275000 تومان

795000 تومان

Preference درجه هتل B.B
Ambassadori درجه هتل B.B

1615000 تومان

2475000 تومان

1185000 تومان

795000 تومان

Radisson Blu درجه هتل B.B

2475000 تومان

4195000 تومان

1615000 تومان

795000 تومان

Biltmore درجه هتل B.B

3075000 تومان

5395000 تومان

1965000 تومان

795000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

930000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1275000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1085000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1410000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

925000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1445000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

935000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1365000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1965000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2825000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1275000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1615000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2475000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1185000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2475000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4195000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1615000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3075000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1965000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

795000 تومان

موقعیت مکانی

طراحی وب سایت و رزرواسیون آنلاین

Copyright © 2015 keyvanparvaz.com All Rights Reserved