آفرتفلیس با پرواز آسمان ،4 شب 24 اسفند

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Like / Polo درجه هتل B.B

635000 تومان

745000 تومان

595000 تومان

550000 تومان

Hiltop Varketili درجه هتل B.B

655000 تومان

795000 تومان

655000 تومان

550000 تومان

View Lake درجه هتل B.B

695000 تومان

845000 تومان

635000 تومان

550000 تومان

GNG درجه هتل B.B

795000 تومان

1050000 تومان

695000 تومان

550000 تومان

Begi درجه هتل B.B

825000 تومان

1095000 تومان

725000 تومان

550000 تومان

Colombi / Vilton درجه هتل B.B

945000 تومان

1345000 تومان

745000 تومان

550000 تومان

Primavera درجه هتل B.B

975000 تومان

1375000 تومان

775000 تومان

550000 تومان

Preference درجه هتل B.B

1425000 تومان

2295000 تومان

995000 تومان

550000 تومان

Radisson Blu درجه هتل B.B

1845000 تومان

3145000 تومان

1145000 تومان

550000 تومان

Biltmore درجه هتل B.B

2045000 تومان

3545000 تومان

1245000 تومان

550000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

635000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

745000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

655000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

655000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

845000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

635000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

825000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

725000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1345000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

975000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1375000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

775000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1425000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3145000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2045000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3545000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی