تور آفری تفلیس ، 3 شب ،2 ، 9 و 16 بهمن

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Like درجه هتل B.B
Polo درجه هتل B.B
695000 865000 645000 695000
Big Begi درجه هتل B.B
825000 1135000 795000 695000
L Plaza درجه هتل B.B
845000 1145000 815000 695000
Colombi درجه هتل B.B
Vilton درجه هتل B.B
895000 1275000 825000 695000
Ameri درجه هتل B.B
995000 1395000 895000 695000
Ambasadori درجه هتل B.B
1175000 1795000 995000 695000
Radisson Blu درجه هتل B.B
1595000 2645000 1245000 695000
Biltmor درجه هتل B.B
1625000 2695000 1295000 695000
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
695000
نرخ اتاق 1 تخته
865000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
645000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
695000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
825000
نرخ اتاق 1 تخته
1135000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
795000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
695000
موقعیت مکانی
توضیحات
L Plaza
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
845000
نرخ اتاق 1 تخته
1145000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
815000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
695000
موقعیت مکانی
توضیحات
Colombi
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

Vilton
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
895000
نرخ اتاق 1 تخته
1275000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
825000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
695000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
995000
نرخ اتاق 1 تخته
1395000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
895000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
695000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1175000
نرخ اتاق 1 تخته
1795000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
995000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
695000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1595000
نرخ اتاق 1 تخته
2645000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1245000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
695000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1625000
نرخ اتاق 1 تخته
2695000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1295000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
695000
موقعیت مکانی
توضیحات