تور تفلیس 7 شب 26, 29 خرداد و 02 تیر

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Paris درجه هتل B.B

1425000 تومان

1995000 تومان

1145000 تومان

منطقه شاردنی
Kvareli درجه هتل B.B

1425000 تومان

1995000 تومان

1145000 تومان

خیابان وارکتیلی
Royal Lux درجه هتل B.B

1425000 تومان

1995000 تومان

1145000 تومان

خیابان لِسه لیدزه
Hiltop Varketili درجه هتل B.B

1425000 تومان

1995000 تومان

1145000 تومان

خیابان وارکتیلی
Liel درجه هتل B.B

1995000 تومان

2995000 تومان

1425000 تومان

Asterion Palace درجه هتل B.B

2195000 تومان

3275000 تومان

1445000 تومان

Primavera درجه هتل B.B

2215000 تومان

3525000 تومان

1575000 تومان

مرکز شهر
Timber Boutique درجه هتل B.B

2215000 تومان

3525000 تومان

1575000 تومان

Rogalux درجه هتل B.B

2215000 تومان

3525000 تومان

1575000 تومان

خیابان آکاکی
Urban Boutique درجه هتل B.B

2215000 تومان

3525000 تومان

1575000 تومان

20 دقیقه تا مرکز شهر
GNG درجه هتل B.B

2215000 تومان

3525000 تومان

1575000 تومان

واکه
Vedsizi درجه هتل B.B

2645000 تومان

4045000 تومان

1795000 تومان

منطقه تِسکِنتی
Iveria Inn درجه هتل B.B

2645000 تومان

4045000 تومان

1795000 تومان

Colombi درجه هتل B.B

2525000 تومان

4145000 تومان

1745000 تومان

Vilton درجه هتل B.B

2525000 تومان

4145000 تومان

1745000 تومان

5 دقیقه تا مرکز شهر
GoldenPalace درجه هتل B.B

2525000 تومان

4145000 تومان

1745000 تومان

10 دقیقه تا مرکز شهر
Lplaza درجه هتل B.B

2525000 تومان

4145000 تومان

1745000 تومان

داخل شهر
KMM درجه هتل B.B

2645000 تومان

4345000 تومان

1795000 تومان

محدوده شاردنی
Wine Palace درجه هتل B.B

2995000 تومان

5095000 تومان

1995000 تومان

محدوده پکینی
Astoria Tbilisi درجه هتل B.B

3245000 تومان

5645000 تومان

2145000 تومان

Ramada Encore درجه هتل B.B

3695000 تومان

5875000 تومان

2135000 تومان

Holiday Inn درجه هتل B.B

5345000 تومان

9815000 تومان

3145000 تومان

منطقه پکینی
Biltmore درجه هتل B.B

7195000 تومان

12445000 تومان

5745000 تومان

منطقه روستاولی
Raddison Blu درجه هتل B.B

8145000 تومان

15440000 تومان

5745000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1425000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
منطقه شاردنی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1425000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
خیابان وارکتیلی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1425000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
خیابان لِسه لیدزه
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1425000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
خیابان وارکتیلی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1425000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3275000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1445000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2215000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3525000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1575000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2215000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3525000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1575000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2215000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3525000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1575000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
خیابان آکاکی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2215000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3525000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1575000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
20 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2215000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3525000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1575000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
واکه
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4045000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
منطقه تِسکِنتی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4045000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2525000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4145000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2525000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4145000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
5 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2525000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4145000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2525000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4145000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
داخل شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4345000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
محدوده شاردنی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
محدوده پکینی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5645000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5875000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2135000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9815000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
منطقه پکینی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12445000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
منطقه روستاولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15440000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی