تور تفلیس 4 شب 4 اردیبهشت

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Elegance درجه هتل B.B

1145000 تومان

1345000 تومان

1095000 تومان

990000 تومان

10 دقیقه تا مرکز شهر
Valeria درجه هتل B.B

1245000 تومان

1575000 تومان

1095000 تومان

990000 تومان

15 دقیقه تا مرکز شهر
Marsel درجه هتل B.B

1245000 تومان

1575000 تومان

1095000 تومان

990000 تومان

10 دقیقه تا مرکز شهر
Kopala Teskneti درجه هتل B.B

1345000 تومان

1795000 تومان

1295000 تومان

990000 تومان

40 دقیقه تا مرکز شهر
English Home درجه هتل B.B

1345000 تومان

1795000 تومان

1295000 تومان

990000 تومان

مرکز شهر
View Like درجه هتل B.B

1395000 تومان

1795000 تومان

1295000 تومان

990000 تومان

20 دقیقه تا مرکز شهر
Sky Georgia درجه هتل B.B

1395000 تومان

1795000 تومان

1295000 تومان

990000 تومان

5 دقیقه تا میدان آزادی
Germi درجه هتل B.B

1445000 تومان

1925000 تومان

1325000 تومان

990000 تومان

10 دقیقه تا مرکز شهر
Betlem درجه هتل B.B

1445000 تومان

1925000 تومان

1325000 تومان

990000 تومان

مرکز شهر
Primavera درجه هتل B.B

1695000 تومان

2395000 تومان

1445000 تومان

990000 تومان

مرکز شهر
Iveria Inn درجه هتل B.B

1695000 تومان

2395000 تومان

1445000 تومان

990000 تومان

15 دقیقه تا مرکز شهر
Cruise درجه هتل B.B

1695000 تومان

2395000 تومان

1445000 تومان

990000 تومان

25 دقیقه تا مرکز شهر
City Center درجه هتل H.B

1845000 تومان

2645000 تومان

1695000 تومان

990000 تومان

مرکز شهر
Gallery Palace درجه هتل B.B

1925000 تومان

2995000 تومان

1725000 تومان

1195000 تومان

مرکز شهر
Tbilisi Inn درجه هتل B.B

1925000 تومان

2995000 تومان

1725000 تومان

1195000 تومان

مرکز شهر
Coste درجه هتل B.B

1925000 تومان

2995000 تومان

1725000 تومان

1195000 تومان

مرکز شهر
Iota درجه هتل B.B

2195000 تومان

3395000 تومان

1795000 تومان

990000 تومان

مرکز شهر
Preference درجه هتل B.B

2295000 تومان

3595000 تومان

1795000 تومان

990000 تومان

30 دقیقه تا مرکز شهر
Biltmor درجه هتل B.B

3345000 تومان

5745000 تومان

2895000 تومان

990000 تومان

روستا ولی
Radisson Blu درجه هتل B.B

3445000 تومان

5845000 تومان

2995000 تومان

990000 تومان

روستا ولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1345000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1575000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
15 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1575000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
40 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
20 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
5 دقیقه تا میدان آزادی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1925000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1325000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1925000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1325000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1445000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1445000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
15 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1445000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
25 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2645000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1925000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1725000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1925000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1725000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1925000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1725000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
30 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5745000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
روستا ولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5845000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
روستا ولی