تور آفری تفلیس ، 4 شب ،5 و 12 بهمن

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Like درجه هتل B.B
Polo درجه هتل B.B
735000 925000 695000 695000
Big Begi درجه هتل B.B
895000 1275000 845000 695000
L Plaza درجه هتل B.B
925000 1295000 875000 695000
Colombi درجه هتل B.B
Vilton درجه هتل B.B
995000 1445000 925000 695000
Ameri درجه هتل B.B
1095000 1645000 975000 695000
Ambasadori درجه هتل B.B
Preference درجه هتل B.B
1375000 2195000 1095000 695000
Radisson Blu درجه هتل B.B
1895000 3245000 1365000 695000
Biltmor درجه هتل B.B
1945000 3295000 1395000 695000
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
735000
نرخ اتاق 1 تخته
925000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
695000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
695000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
895000
نرخ اتاق 1 تخته
1275000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
845000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
695000
موقعیت مکانی
توضیحات
L Plaza
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
925000
نرخ اتاق 1 تخته
1295000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
875000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
695000
موقعیت مکانی
توضیحات
Colombi
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

Vilton
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
995000
نرخ اتاق 1 تخته
1445000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
925000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
695000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1095000
نرخ اتاق 1 تخته
1645000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
975000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
695000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1375000
نرخ اتاق 1 تخته
2195000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1095000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
695000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1895000
نرخ اتاق 1 تخته
3245000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1365000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
695000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1945000
نرخ اتاق 1 تخته
3295000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1395000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
695000
موقعیت مکانی
توضیحات