تـــور تفـلیــــس ویــــژه نـــوروز 98 ( 5شب و 6روز)

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
DALIDA / SALI / WHAITE PALACE درجه هتل B.B

2875000 تومان

3550000 تومان

2875000 تومان

2575000 تومان

ELEGANCE/2005/LIK/POLO درجه هتل B.B

2875000 تومان

3550000 تومان

2875000 تومان

2800000 تومان

GARDEN درجه هتل B.B

2950000 تومان

3700000 تومان

2950000 تومان

2725000 تومان

DEJAVU/SM HOTEL درجه هتل B.B

3175000 تومان

4075000 تومان

3175000 تومان

2725000 تومان

GURU/GRAND GMP درجه هتل B.B

3100000 تومان

3925000 تومان

3100000 تومان

2575000 تومان

SPORT TIME/DIADEMA درجه هتل B.B

3475000 تومان

4675000 تومان

3475000 تومان

2575000 تومان

TOSCANO/DAHLI/ROGALUX درجه هتل B.B

3700000 تومان

5200000 تومان

3700000 تومان

2950000 تومان

GNG/BLOSSOM INN درجه هتل B.B

3775000 تومان

5275000 تومان

3775000 تومان

3325000 تومان

PRIMAVERA درجه هتل B.B

3775000 تومان

5350000 تومان

3775000 تومان

3250000 تومان

BETLEM درجه هتل B.B

3925000 تومان

5575000 تومان

3925000 تومان

3325000 تومان

VELVET HOTEL (GRAKO درجه هتل B.B

3850000 تومان

5500000 تومان

3850000 تومان

3325000 تومان

COLOMBI درجه هتل B.B

3925000 تومان

5650000 تومان

3925000 تومان

3325000 تومان

VILTON/LPLAZA/GOLDEN PALACE درجه هتل B.B

4375000 تومان

6475000 تومان

4375000 تومان

3625000 تومان

CRON PALACE درجه هتل B.B

4825000 تومان

7450000 تومان

4825000 تومان

3925000 تومان

BEST WESTERN درجه هتل B.B

5500000 تومان

8275000 تومان

5500000 تومان

4375000 تومان

HOLIDAY INN درجه هتل B.B

6250000 تومان

10300000 تومان

6250000 تومان

4900000 تومان

MERCURE درجه هتل B.B

7000000 تومان

11650000 تومان

7000000 تومان

5425000 تومان

PREFERENCE HUALING درجه هتل B.B

5800000 تومان

9325000 تومان

5800000 تومان

4600000 تومان

RADISSON BLU درجه هتل B.B

7675000 تومان

13075000 تومان

7675000 تومان

5950000 تومان

BILTMORE HOTEL درجه هتل B.B

9700000 تومان

17200000 تومان

9700000 تومان

7225000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2875000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3550000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2875000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2575000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2875000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3550000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2875000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3700000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2725000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4075000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3175000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2725000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3925000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2575000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3475000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4675000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3475000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2575000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5200000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3775000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5275000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3775000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3325000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3775000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5350000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3775000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3925000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5575000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3925000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3325000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5500000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3325000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3925000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3925000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3325000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4375000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6475000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4375000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3625000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4825000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7450000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4825000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3925000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8275000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4375000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10300000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

6250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

7000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5425000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9325000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7675000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13075000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

7675000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17200000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

9700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7225000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی