تور تفلیس 4 شب 8 خرداد

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
View Lake درجه هتل B.B

1165000 تومان

1445000 تومان

1045000 تومان

895000 تومان

20دقیقه تا مرکز شهر
HillTop Varketili درجه هتل B.B

1165000 تومان

1445000 تومان

1045000 تومان

895000 تومان

20 دقیقه تا منطقه وارکتیلی
Diadema درجه هتل B.B

1365000 تومان

1845000 تومان

1145000 تومان

895000 تومان

خیابان آولاباری
Mercure درجه هتل B.B

2895000 تومان

4845000 تومان

1895000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
Big Begi درجه هتل B.B

1565000 تومان

2275000 تومان

1155000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
English Home درجه هتل B.B

1595000 تومان

2295000 تومان

1265000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
Rogalux درجه هتل B.B

1595000 تومان

2295000 تومان

1265000 تومان

895000 تومان

5 دقیقه تا مرکز شهر
Gremi درجه هتل B.B

1595000 تومان

2295000 تومان

1265000 تومان

895000 تومان

5 دقیقه تا مرکز شهر
Liel درجه هتل B.B

1595000 تومان

2295000 تومان

1265000 تومان

895000 تومان

10 دقیقه تا مرکز شهر
GNG درجه هتل B.B

1645000 تومان

2395000 تومان

1275000 تومان

895000 تومان

منطقه واکه
Betlem درجه هتل B.B

1675000 تومان

2295000 تومان

1295000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
Red Line درجه هتل B.B

1745000 تومان

2595000 تومان

1325000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
Colombi درجه هتل B.B

1795000 تومان

2745000 تومان

1345000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
Vilton درجه هتل B.B

1795000 تومان

2745000 تومان

1345000 تومان

895000 تومان

5 دقیقه تا مرکز شهر
Golden Palace درجه هتل B.B

1795000 تومان

2745000 تومان

1345000 تومان

895000 تومان

15 دقیقه تا مرکز شهر
Lplaza درجه هتل B.B

1795000 تومان

2745000 تومان

1345000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
L.M Club درجه هتل B.B

2095000 تومان

3295000 تومان

1515000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
Cron Palace درجه هتل B.B

2145000 تومان

3425000 تومان

1545000 تومان

895000 تومان

خیابان مرجان ایشویلی
Iota درجه هتل B.B

2785000 تومان

4675000 تومان

1825000 تومان

895000 تومان

منطقه روستا ولی
Biltmore درجه هتل B.B

4295000 تومان

7725000 تومان

2595000 تومان

895000 تومان

منطقه روستا ولی
Radisson Blu درجه هتل B.B

4995000 تومان

9045000 تومان

2945000 تومان

895000 تومان

منطقه روستا ولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1165000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1445000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
20دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1165000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1445000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
20 دقیقه تا منطقه وارکتیلی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1365000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1845000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
خیابان آولاباری
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4845000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1565000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2275000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1155000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1265000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1265000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
5 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1265000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
5 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1265000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1275000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
منطقه واکه
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1675000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1745000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1325000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2745000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2745000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
5 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2745000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
15 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2745000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1515000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3425000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1545000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
خیابان مرجان ایشویلی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2785000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4675000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1825000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
منطقه روستا ولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7725000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
منطقه روستا ولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9045000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
منطقه روستا ولی