آفر تفلیس با پرواز آسمان ،7شب 24 اسفند

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
توضیحات
Like / Polo / Hiltop درجه هتل B.B

795000 تومان

975000 تومان

925000 تومان

650 تومان

GNG / View Like درجه هتل B.B

1045000 تومان

1455000 تومان

945000 تومان

650000 تومان

Big Begi درجه هتل B.B

1095000 تومان

1445000 تومان

1025000 تومان

650000 تومان

Colombi / Vilton درجه هتل B.B

1245000 تومان

1895000 تومان

1195000 تومان

650000 تومان

Primavera درجه هتل B.B

1275200 تومان

1925000 تومان

1215000 تومان

650000 تومان

KMM درجه هتل B.B

1495000 تومان

3325000 تومان

1495000 تومان

650000 تومان

Laerton درجه هتل B.B

1845000 تومان

3045000 تومان

1345000 تومان

650000 تومان

Holiday Inn درجه هتل B.B

2295000 تومان

3695000 تومان

1545000 تومان

650000 تومان

Radisson Blu درجه هتل B.B

2995000 تومان

5395000 تومان

2695000 تومان

650000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

975000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

925000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

650 تومان

توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1045000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1455000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

650000 تومان

توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1445000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1025000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

650000 تومان

توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

650000 تومان

توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1275200 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1925000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1215000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

650000 تومان

توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3325000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

650000 تومان

توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3045000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

650000 تومان

توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3695000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1545000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

650000 تومان

توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

650000 تومان

توضیحات