تور تفلیس 7 شب ، 1 و 5 خرداد

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
View Lake درجه هتل B.B

1375000 تومان

1895000 تومان

1145000 تومان

895000 تومان

20دقیقه تا مرکز شهر
Hiltop Varketili درجه هتل B.B

1375000 تومان

1895000 تومان

1145000 تومان

895000 تومان

20 دقیقه تا منطقه وارکتیلی
Big Begi درجه هتل B.B

2085000 تومان

3325000 تومان

1495000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
GNG درجه هتل B.B

2195000 تومان

3525000 تومان

1545000 تومان

895000 تومان

منطقه واکه
Kopala Tskneti درجه هتل B.B

1975000 تومان

3095000 تومان

1435000 تومان

895000 تومان

20 دقیقه تا مرکز شهر
Lplaza درجه هتل B.B

2495000 تومان

4125000 تومان

1695000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
English Home درجه هتل B.B

1995000 تومان

3125000 تومان

1465000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
Primavera درجه هتل B.B

2095000 تومان

3325000 تومان

1495000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
Gremi درجه هتل B.B

2095000 تومان

3325000 تومان

1495000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
RogaLux درجه هتل B.B

2095000 تومان

3325000 تومان

1495000 تومان

895000 تومان

مرکز
Betlem درجه هتل B.B

2095000 تومان

3325000 تومان

1495000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
L.M Club درجه هتل B.B

2985000 تومان

5095000 تومان

1995000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
Iota درجه هتل B.B

4175000 تومان

7495000 تومان

2545000 تومان

895000 تومان

منطقه روستا ولی
Biltmore درجه هتل B.B

7355000 تومان

13895000 تومان

4095000 تومان

895000 تومان

روستا ولی
Radisson Blu درجه هتل B.B

8045000 تومان

15200000 تومان

4495000 تومان

895000 تومان

روستا ولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1375000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
20دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1375000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
20 دقیقه تا منطقه وارکتیلی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2085000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3325000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3525000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1545000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
منطقه واکه
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1975000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1435000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
20 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4125000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3125000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1465000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3325000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3325000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3325000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3325000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2985000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7495000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2545000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
منطقه روستا ولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7355000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
روستا ولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8045000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15200000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
روستا ولی