تور آفری تفلیس ، 7 شب ،28 دی، 2 ، 5 ، 9 ، 12 بهمن

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Like درجه هتل B.B
Polo درجه هتل B.B
915000 1065000 845000 695000
L Plaza درجه هتل B.B
1150000 1590000 990000 695000
Big Begi درجه هتل B.B
1205000 1660000 995000 695000
Colombi درجه هتل B.B
Vilton درجه هتل B.B
1365000 1965000 1065000 695000
Ameri درجه هتل B.B
1815000 2865000 1365000 695000
Ambasadori درجه هتل B.B
2255000 3765000 1505000 695000
Radisson Blu درجه هتل B.B
3765000 6775000 2265000 695000
Biltmor درجه هتل B.B
4815000 8895000 2865000 695000
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
915000
نرخ اتاق 1 تخته
1065000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
845000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
695000
موقعیت مکانی
توضیحات
L Plaza
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1150000
نرخ اتاق 1 تخته
1590000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
990000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
695000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1205000
نرخ اتاق 1 تخته
1660000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
995000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
695000
موقعیت مکانی
توضیحات
Colombi
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

Vilton
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1365000
نرخ اتاق 1 تخته
1965000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1065000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
695000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
1815000
نرخ اتاق 1 تخته
2865000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1365000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
695000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
2255000
نرخ اتاق 1 تخته
3765000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1505000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
695000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
3765000
نرخ اتاق 1 تخته
6775000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2265000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
695000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
4815000
نرخ اتاق 1 تخته
8895000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2865000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
695000
موقعیت مکانی
توضیحات