تور آنتالیا تابستان 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Nazar Beach درجه هتل ALL

2590000 تومان

3090000 تومان

2490000 تومان

2450000 تومان

Ramada Resort Side درجه هتل U.ALL

MAXX HOLIDAY درجه هتل U.ALL

3290000 تومان

3490000 تومان

2690000 تومان

2450000 تومان

Grand Park درجه هتل U.ALL

3290000 تومان

3490000 تومان

2690000 تومان

2450000 تومان

Avantgard درجه هتل U.ALL

3590000 تومان

4490000 تومان

2990000 تومان

2450000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی