تور آنتالیا فروردین 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Lara Dinc (lara) درجه هتل ALL

2775000 تومان

3025000 تومان

2575000 تومان

1995000 تومان

Nazar Beach (lara) درجه هتل ALL

2875000 تومان

3175000 تومان

2625000 تومان

1295000 تومان

Millennium Resort (Kemer) درجه هتل U.ALL

3045000 تومان

3425000 تومان

2725000 تومان

1995000 تومان

Ela quality (Brlrk درجه هتل U.ALL

4625000 تومان

5745000 تومان

3495000 تومان

1995000 تومان

Royal Holiday درجه هتل U.ALL

4995000 تومان

6345000 تومان

3695000 تومان

1995000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2775000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3025000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2575000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2875000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3175000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2625000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3045000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3425000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2725000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4625000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5745000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6345000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی