تور آنتالیا 6 شب نوروز 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Lara Dinc(lara) درجه هتل ALL

2575000 تومان

2825000 تومان

2375000 تومان

1795000 تومان

Nazar Beach(lara) درجه هتل ALL

2675000 تومان

2975000 تومان

2425000 تومان

1795000 تومان

Millennium Resort (Kemer) درجه هتل U.ALL

2845000 تومان

3225000 تومان

2525000 تومان

1795000 تومان

Ramada Resort درجه هتل U.ALL

3295000 تومان

3795000 تومان

2695000 تومان

1795000 تومان

Grand Park Lara(lara) درجه هتل U.ALL

3325000 تومان

3925000 تومان

2725000 تومان

1795000 تومان

Kervansaray lara (lara) درجه هتل U.ALL

3645000 تومان

4395000 تومان

2895000 تومان

1795000 تومان

Kaya Belek(Belek) درجه هتل U.ALL

3695000 تومان

4495000 تومان

2945000 تومان

1795000 تومان

Liberty(lara) درجه هتل U.ALL

3925000 تومان

4825000 تومان

3025000 تومان

1795000 تومان

Adalya Elite Lara(lara) درجه هتل U.ALL

4025000 تومان

4925000 تومان

3075000 تومان

1795000 تومان

Miracle Resort(lara) درجه هتل U.ALL

4095000 تومان

5095000 تومان

3095000 تومان

1795000 تومان

Baia Lara(lara) درجه هتل U.ALL

4195000 تومان

5245000 تومان

3175000 تومان

1795000 تومان

Ela Quality Resort(Belek) درجه هتل U.ALL

4425000 تومان

5545000 تومان

3295000 تومان

1795000 تومان

Royal Wings(lara) درجه هتل U.ALL

4595000 تومان

5845000 تومان

3375000 تومان

1795000 تومان

Rixos Sungate(Kemer) درجه هتل U.ALL

4625000 تومان

5895000 تومان

3395000 تومان

1795000 تومان

Royal Holiday (lara) درجه هتل U.ALL

4795000 تومان

6145000 تومان

3495000 تومان

1795000 تومان

Titanic Beach (lara) درجه هتل U.ALL

5195000 تومان

6745000 تومان

3675000 تومان

1795000 تومان

Rixos Premium(Tekirova) درجه هتل U.ALL

5495000 تومان

7195000 تومان

3845000 تومان

1795000 تومان

Titanic Deluxe(Belek) درجه هتل U.ALL

5525000 تومان

7245000 تومان

3895000 تومان

1795000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2575000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2825000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2375000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2675000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2975000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2425000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3225000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2525000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3325000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3925000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2725000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4495000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3925000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4825000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3025000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4025000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4925000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3075000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5245000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3175000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4425000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5545000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5845000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3375000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4625000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6145000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6745000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3675000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7195000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3845000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5525000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7245000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1795000 تومان

موقعیت مکانی