تور آنتالیا 5 شب نوروز 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Lara Dinc(lara) درجه هتل ALL

2495000 تومان

2695000 تومان

2325000 تومان

1895000 تومان

Nazar Beach(lara) درجه هتل ALL

2595000 تومان

2825000 تومان

2375000 تومان

1895000 تومان

Millennium Resort (Kemer) درجه هتل ALL

2745000 تومان

3045000 تومان

2425000 تومان

1895000 تومان

Ramada Resort(lara) درجه هتل U.ALL

3045000 تومان

3990000 تومان

2830000 تومان

1895000 تومان

Grand Park Lara(lara) درجه هتل U.ALL

3125000 تومان

3645000 تومان

2645000 تومان

1895000 تومان

Kervansaray lara (lara) درجه هتل U.ALL

3375000 تومان

3995000 تومان

2795000 تومان

1895000 تومان

Kaya Belek(Belek) درجه هتل U.ALL

3475000 تومان

4095000 تومان

2845000 تومان

1895000 تومان

Liberty(lara) درجه هتل U.ALL

3645000 تومان

4375000 تومان

2895000 تومان

1895000 تومان

Adalya Elite Lara(lara) درجه هتل U.ALL

3695000 تومان

4495000 تومان

2945000 تومان

1895000 تومان

Miracle Resort(lara) درجه هتل U.ALL

3795000 تومان

4695000 تومان

2995000 تومان

1895000 تومان

Baia Lara(lara) درجه هتل U.ALL

3845000 تومان

4745000 تومان

3045000 تومان

1895000 تومان

Ela Quality Resort(Belek) درجه هتل U.ALL

4045000 تومان

4995000 تومان

3075000 تومان

1895000 تومان

Royal Wings(lara) درجه هتل U.ALL

4175000 تومان

5195000 تومان

3145000 تومان

1895000 تومان

Rixos Sungate(Kemer) درجه هتل U.ALL

4195000 تومان

5225000 تومان

3175000 تومان

1895000 تومان

Royal Holiday (lara) درجه هتل U.ALL

4345000 تومان

5965000 تومان

3245000 تومان

1895000 تومان

Titanic Beach (lara) درجه هتل U.ALL

4695000 تومان

5975000 تومان

3395000 تومان

1895000 تومان

Rixos Premium(Tekirova) درجه هتل U.ALL

4925000 تومان

6325000 تومان

3525000 تومان

1895000 تومان

Titanic Deluxe(Belek) درجه هتل U.ALL

4945000 تومان

6345000 تومان

3545000 تومان

1895000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2325000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2825000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2375000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2745000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3045000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2425000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3045000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3645000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3375000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3475000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2845000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4375000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4495000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4695000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4745000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4045000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3075000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5195000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5225000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3175000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5965000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5975000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4925000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6325000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3525000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6345000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3545000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی