تور استانبول 7 شب با پرواز آسمان

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
SABENA درجه هتل B.B

1180000 تومان

151000 تومان

1030000 تومان

790000 تومان

Kaya Madrid درجه هتل B.B

1180000 تومان

1510000 تومان

1030000 تومان

790000 تومان

Marinem درجه هتل B.B
Heramontagna درجه هتل B.B
All Inn درجه هتل B.B

1240000 تومان

1630000 تومان

1055000 تومان

790000 تومان

The City درجه هتل B.B

1245000 تومان

1635000 تومان

1155000 تومان

790000 تومان

Nanda درجه هتل B.B

1285000 تومان

1595000 تومان

1155000 تومان

790000 تومان

White Monarch درجه هتل B.B
Valide درجه هتل B.B
Cumbali درجه هتل B.B

1345000 تومان

1830000 تومان

1090000 تومان

790000 تومان

Trass درجه هتل B.B
Marble درجه هتل B.B

1625000 تومان

2415000 تومان

1265000 تومان

790000 تومان

Cartoon درجه هتل B.B
Taxim Lounge درجه هتل B.B

1495000 تومان

2135000 تومان

1120000 تومان

790000 تومان

Metropolitan درجه هتل B.B

1690000 تومان

2525000 تومان

1310000 تومان

790000 تومان

Grand Oztanik درجه هتل B.B
Avantgarde درجه هتل B.B

1655000 تومان

2760000 تومان

1370000 تومان

790000 تومان

Lares Park درجه هتل B.B

1895000 تومان

2765000 تومان

1385000 تومان

790000 تومان

Titanic City درجه هتل B.B

2090000 تومان

3270000 تومان

1490000 تومان

790000 تومان

Grand Halic درجه هتل B.B

1620000 تومان

2125000 تومان

1290000 تومان

790000 تومان

Ramada Merter درجه هتل B.B

1410000 تومان

1960000 تومان

1290000 تومان

790000 تومان

Biz Cevahir درجه هتل B.B

1715000 تومان

2550000 تومان

1365000 تومان

790000 تومان

DoubleTree By Hilton درجه هتل B.B

1890000 تومان

2990000 تومان

1490000 تومان

790000 تومان

The Elysium درجه هتل B.B

2065000 تومان

3270000 تومان

1495000 تومان

790000 تومان

Radisson Blu درجه هتل B.B

2165000 تومان

3495000 تومان

1675000 تومان

790000 تومان

Point Hotel درجه هتل B.B

2390000 تومان

3540000 تومان

790000 تومان

Elite World درجه هتل B.B

2265000 تومان

3675000 تومان

1590000 تومان

790000 تومان

The Marmara درجه هتل B.B

2875000 تومان

4565000 تومان

1765000 تومان

790000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

151000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1030000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1510000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1030000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1630000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1055000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1635000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1155000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1285000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1155000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1830000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1625000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2415000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1265000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2135000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2525000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1310000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1655000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2760000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2765000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1385000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3270000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2125000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1960000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1715000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2550000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1365000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2065000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3270000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2165000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1675000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3540000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2265000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3675000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2875000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4565000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1765000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی