تور ایروان اردیبهشت 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Shirak درجه هتل B.B

1,550,000 تومان

1,730,000 تومان

1,280,000 تومان

990,000 تومان

Royal Plaza درجه هتل B.B

1,670,000 تومان

1,980,000 تومان

1,440,000 تومان

990,000 تومان

Europe درجه هتل B.B

1,710,000 تومان

2,030,000 تومان

1,250,000 تومان

990,000 تومان

Metropol درجه هتل B.B

1,750,000 تومان

2,190,000 تومان

1,280,000 تومان

990,000 تومان

National درجه هتل B.B

2395000 تومان

2895000 تومان

2095000 تومان

990,000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1,550,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1,730,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1,280,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1,670,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1,980,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1,440,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1,710,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2,030,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1,250,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1,750,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2,190,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1,280,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990,000 تومان

موقعیت مکانی