تــور ارمنســتـان ویـــژه نـــوروز 98 (5 شب و 6 روز)

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Shirak درجه هتل B.B

4,855,000 تومان

5,830,000 تومان

4,530,000 تومان

Comfort درجه هتل B.B

4,595,000 تومان

5,635,000 تومان

3,815,000 تومان

Regineh درجه هتل B.B

4,660,000 تومان

5,505,000 تومان

4,010,000 تومان

Silachi درجه هتل B.B

4,855,000 تومان

6,025,000 تومان

4,595,000 تومان

Hrazdan درجه هتل B.B

5,115,000 تومان

6,610,000 تومان

4,010,000 تومان

Royal plaza درجه هتل B.B

5,310,000 تومان

7,195,000 تومان

4,205,000 تومان

Diamond درجه هتل B.B

5,505,000 تومان

7,195,000 تومان

3,815,000 تومان

Ararat درجه هتل B.B

5,245,000 تومان

7,325,000 تومان

3,750,000 تومان

Metropol درجه هتل B.B

5,115,000 تومان

6,480,000 تومان

4,400,000 تومان

Aviatrans درجه هتل B.B

5,505,000 تومان

7,325,000 تومان

4,595,000 تومان

Ani plaza درجه هتل B.B

5,635,000 تومان

7,065,000 تومان

Ani plaza درجه هتل B.B

5,700,000 تومان

8,235,000 تومان

3,815,000 تومان

Congress (BW) درجه هتل B.B

5,570,000 تومان

6,740,000 تومان

3,815,000 تومان

Opera Suite درجه هتل B.B

6,220,000 تومان

8,040,000 تومان

3,750,000 تومان

Tufenkian درجه هتل B.B

6,480,000 تومان

8,430,000 تومان

4,920,000 تومان

Hilton درجه هتل B.B

6,480,000 تومان

8,755,000 تومان

4,075,000 تومان

Republica درجه هتل B.B

5,830,000 تومان

7,325,000 تومان

Republica درجه هتل B.B

6,545,000 تومان

8,885,000 تومان

3,815,000 تومان

North avenue درجه هتل B.B

6,220,000 تومان

8,300,000 تومان

3,815,000 تومان

Marriott درجه هتل B.B

7,975,000 تومان

11,550,000 تومان

4,270,000 تومان

Mult grand درجه هتل B.B

7,000,000 تومان

9,015,000 تومان

4,400,000 تومان

Radisson blu درجه هتل B.B

7,195,000 تومان

9,990,000 تومان

4,595,000 تومان

Grand (Golden tulip) درجه هتل B.B

7,910,000 تومان

10,705,000 تومان

4,140,000 تومان

National درجه هتل B.B

7,650,000 تومان

11,095,000 تومان

4,010,000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,855,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,830,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,530,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,595,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,635,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,815,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,660,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,505,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,010,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,855,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,025,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,595,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,115,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,610,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,010,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,310,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,195,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,205,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,505,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,195,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,815,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,245,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,325,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,750,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,115,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,480,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,400,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,505,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,325,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,595,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,635,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,065,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,700,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,235,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,815,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,570,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,740,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,815,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,220,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,040,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,750,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,480,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,430,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,920,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,480,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,755,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,075,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,830,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,325,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,545,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,885,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,815,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,220,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,300,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,815,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,975,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,550,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,270,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,000,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,015,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,400,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,195,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,990,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,595,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,910,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,705,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,140,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,650,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,095,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,010,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
 • نوع تور طبیعت گردی,
  مدت اقامت 5 شب و 6 روز,
  تاریخ اعتبار نوروز 98,
  خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, راهنما فرودگاه, ترانسفر فرودگاهی, سیم کارت, گشت شهری,
  محل اقامت هتل,
  حمل و نقل هواپیما,
  برنامه سفر
  : بلیـط رفت و برگشت با ماهان + 5 شب اقامت در هتل بـا خدمات هتـل + ترانسفـر + بیمه مسافرتـی+راهنمای فارسی زبان + سیم کارت.
  نوع پرواز چارتر,
  کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
  توضیحات تور نرخ کودک بدون تخت طبق تیکت در همان تاریخ و فاقد کمیسیون می باشد. نرخ کودک زیر دوسال 290.000 می باشد.
  پروازچارتر و غیر قابل استرداد می باشد
  مسئولیت کنترل گذرنامه از هر لحاظ (حداقل 6 ماه اعتبار) و ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی آژانس درخواست کننده می باشد، لذا هرگونه عواقب ناشی از عدم اعتبار و خسارتهای وارده بعهده آژانس درخواست کننده می باشد
  شروع قیمت ها از 4,855,000تومان,
  کشور مقصد ارمنستان,
  شهر مقصد ایروان,
  خط هوایی Mahan Air,
 • درباره کشور ارمنستان

  درباره کشور ارمنستان