تور استانبول اردیبهشت 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Topkapi درجه هتل B.B

1095000 تومان

1295000 تومان

1045000 تومان

995000 تومان

findik zadeh
Arsima درجه هتل B.B

1195000 تومان

1395000 تومان

1095000 تومان

995000 تومان

osman bey
Cumbali Plaza درجه هتل B.B

1195000 تومان

1395000 تومان

1095000 تومان

995000 تومان

dolab dare
Grand Emin درجه هتل B.B

1295000 تومان

1545000 تومان

1195000 تومان

995000 تومان

aksaray
Grand Unal درجه هتل B.B

1295000 تومان

1545000 تومان

1195000 تومان

995000 تومان

aksaray
Cuento درجه هتل B.B

1245000 تومان

1495000 تومان

1145000 تومان

995000 تومان

taksim
Marinem درجه هتل B.B

1245000 تومان

1495000 تومان

1145000 تومان

995000 تومان

Laleli
Metropolitan درجه هتل B.B

1395000 تومان

1845000 تومان

1245000 تومان

995000 تومان

taksim
Green Park درجه هتل B.B

1345000 تومان

1795000 تومان

1195000 تومان

995000 تومان

taksim
Avantgarde درجه هتل B.B

1475000 تومان

1945000 تومان

1295000 تومان

995000 تومان

taksim
Biz Cevahir درجه هتل B.B

1495000 تومان

1975000 تومان

1325000 تومان

995000 تومان

sisli
Point درجه هتل B.B

1545000 تومان

2095000 تومان

1345000 تومان

995000 تومان

taksim
Radisson Blu درجه هتل B.B

1645000 تومان

2295000 تومان

1395000 تومان

995000 تومان

sisli
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
findik zadeh
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
osman bey
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
dolab dare
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1545000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
aksaray
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1545000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
aksaray
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1495000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
taksim
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1495000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
Laleli
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1845000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
taksim
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
taksim
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1475000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1945000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
taksim
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1975000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1325000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
sisli
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1545000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
taksim
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
sisli