تور آفری استانبول ، 4 شب 3 اسفند

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Sabena / Grand Milan درجه هتل B.B

845000 تومان

1045000 تومان

745000 تومان

695000 تومان

Marinem / Hera Montagna درجه هتل B.B

945000 تومان

1245000 تومان

815000 تومان

695000 تومان

Valide درجه هتل B.B

975000 تومان

1275000 تومان

845000 تومان

695000 تومان

Biancho / Taksim Long درجه هتل B.B

1095000 تومان

1545000 تومان

895000 تومان

695000 تومان

Trass درجه هتل B.B

1145000 تومان

1645000 تومان

995000 تومان

695000 تومان

Metropolitan / Green Park درجه هتل B.B

1295000 تومان

1945000 تومان

1045000 تومان

695000 تومان

Grand Oztanik درجه هتل B.B

1325000 تومان

1995000 تومان

1095000 تومان

695000 تومان

Grand Cevahir درجه هتل B.B

1345000 تومان

2045000 تومان

1145000 تومان

695000 تومان

Rasisson Blu درجه هتل B.B

1595000 تومان

2545000 تومان

1175000 تومان

695000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1045000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

695000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1245000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

815000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

695000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

975000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1275000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

845000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

695000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1545000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

695000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1645000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

695000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1945000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

695000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1325000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

695000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2045000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

695000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2545000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1175000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

695000 تومان

موقعیت مکانی