تور استانبول (24 اسفند) نوروز 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Grand Milan (Aksaray)  درجه هتل B.B

1645000 تومان

2195000 تومان

1395000 تومان

1295000 تومان

Arsima(sisli) / The City Port(Aksaray) درجه هتل B.B

1695000 تومان

2395000 تومان

1495000 تومان

1295000 تومان

Carlton(laleli) / All Seasons درجه هتل B.B

1995000 تومان

2845000 تومان

1695000 تومان

1295000 تومان

Biancho Hotel Pera (Beyoglu) / Inn Pera (Taksim) درجه هتل B.B

2145000 تومان

3145000 تومان

1745000 تومان

1295000 تومان

Konak درجه هتل B.B

2425000 تومان

3825000 تومان

1875000 تومان

1295000 تومان

Doubletree by Hilton (Piyalepasa) درجه هتل B.B

2495000 تومان

3795000 تومان

1895000 تومان

1295000 تومان

Metropolitan(Takism) / Green Park (Taksim) درجه هتل B.B

2595000 تومان

4095000 تومان

1935000 تومان

1295000 تومان

Ramada (Taksim) / Avantgard (Taksim) درجه هتل B.B

2695000 تومان

4295000 تومان

1945000 تومان

1295000 تومان

The Elysium (Sisli) درجه هتل B.B

2945000 تومان

4695000 تومان

2145000 تومان

1295000 تومان

Radisson Blu (Sisli) درجه هتل B.B

3045000 تومان

4895000 تومان

2195000 تومان

1295000 تومان

Hilton Bomonti (Bomonti) درجه هتل B.B

3095000 تومان

4895000 تومان

2195000 تومان

1295000 تومان

Conrad (Besiktas) درجه هتل B.B

3345000 تومان

5045000 تومان

2195000 تومان

1295000 تومان

Swissotel (Taksim) درجه هتل B.B

3395000 تومان

5575000 تومان

2475000 تومان

1295000 تومان

Ritz Carlton (Sisli) درجه هتل B.B

3395000 تومان

5695000 تومان

2295000 تومان

1295000 تومان

Grand Hyatt (Taksim) درجه هتل B.B

3695000 تومان

6275000 تومان

2525000 تومان

1295000 تومان

Shangri-La (Besiktash) درجه هتل B.B

4125000 تومان

6865000 تومان

3275000 تومان

1295000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2195000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2845000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3145000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2425000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3825000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1875000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1935000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4695000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3045000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5045000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5575000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2475000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5695000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6275000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2525000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6865000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3275000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی