تور آنتالیا 6 شب نوروز 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Lara Dinc(lara) درجه هتل ALL

2775000 تومان

3025000 تومان

2575000 تومان

1995000 تومان

Nazar Beach(lara) درجه هتل ALL

2875000 تومان

3175000 تومان

3175000 تومان

1995000 تومان

Millennium Resort (Kemer) درجه هتل U.ALL

3045000 تومان

3425000 تومان

2725000 تومان

1995000 تومان

Ramada Resort(lara) درجه هتل U.ALL

3495000 تومان

3995000 تومان

2895000 تومان

1995000 تومان

Grand Park Lara(lara) درجه هتل U.ALL

3525000 تومان

4125000 تومان

2925000 تومان

1995000 تومان

Kervansaray lara (lara) درجه هتل U.ALL

3845000 تومان

4595000 تومان

3095000 تومان

1995000 تومان

Kaya Belek(Belek) درجه هتل U.ALL

3895000 تومان

4695000 تومان

3145000 تومان

1995000 تومان

Liberty(lara) درجه هتل U.ALL

4125000 تومان

5025000 تومان

3225000 تومان

1995000 تومان

Adalya Elite Lara(lara) درجه هتل U.ALL

4225000 تومان

5125000 تومان

3275000 تومان

1995000 تومان

Miracle Resort(lara) درجه هتل U.ALL

4295000 تومان

5295000 تومان

3295000 تومان

1995000 تومان

Baia Lara(lara) درجه هتل U.ALL

4395000 تومان

5445000 تومان

3375000 تومان

1995000 تومان

Ela Quality Resort(Belek) درجه هتل U.ALL

4625000 تومان

5745000 تومان

3495000 تومان

1995000 تومان

Royal Wings(lara) درجه هتل U.ALL

4795000 تومان

6045000 تومان

3575000 تومان

1995000 تومان

Rixos Sungate(Kemer) درجه هتل U.ALL

4825000 تومان

6095000 تومان

3595000 تومان

1995000 تومان

Royal Holiday (lara) درجه هتل U.ALL

4995000 تومان

6345000 تومان

3695000 تومان

1995000 تومان

Titanic Beach (lara) درجه هتل U.ALL

5395000 تومان

6945000 تومان

3875000 تومان

1995000 تومان

Rixos Premium(Tekirova) درجه هتل U.ALL

5695000 تومان

7395000 تومان

4045000 تومان

1995000 تومان

Titanic Deluxe(Belek) درجه هتل U.ALL

5725000 تومان

7445000 تومان

4095000 تومان

1995000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2775000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3025000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2575000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2875000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3175000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3175000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3045000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3425000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2725000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3525000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4125000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2925000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4695000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5025000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3225000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4225000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5125000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3275000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5445000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3375000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4625000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5745000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6045000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3575000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4825000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6345000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6945000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3875000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5725000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7445000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی