تور ایروان شهریور 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Nare درجه هتل B.B

2095000 تومان

2495000 تومان

19150000 تومان

1490000 تومان

Europe درجه هتل B.B

2475000 تومان

2975000 تومان

1875000 تومان

1490000 تومان

Opera Suite درجه هتل B.B

2585000 تومان

3175000 تومان

2065000 تومان

990000 تومان

Radisson Blu درجه هتل B.B

3065000 تومان

3995000 تومان

2360000 تومان

1490000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2495000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2475000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2975000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1875000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2585000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3175000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2065000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3065000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2360000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی