تور باتومی اردیبهشت 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Georgia Palace درجه هتل B.B

1160000 تومان

1395000 تومان

1090000 تومان

890000 تومان

Mari درجه هتل B.B

1200000 تومان

1460000 تومان

1090000 تومان

990000 تومان

Aqua Park درجه هتل B.B

1290000 تومان

1645000 تومان

1110000 تومان

990000 تومان

Intourist درجه هتل B.B

1640000 تومان

2360000 تومان

1290000 تومان

890000 تومان

Euphoria درجه هتل B.B

1690000 تومان

2455000 تومان

1310000 تومان

890000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1460000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1645000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1110000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2360000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2455000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1310000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی