تور باتومی بهار 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
MARI درجه هتل B.B

1750,000 تومان

2750000 تومان

1360000 تومان

990000 تومان

GRAND RIXOSS درجه هتل B.B

1935000 تومان

2925000 تومان

1495000 تومان

990000 تومان

GRAND GEORGIAN PALACE درجه هتل B.B

2825000 تومان

3365000 تومان

2125000 تومان

990000 تومان

GEORGIAN PALACE درجه هتل B.B

2925000 تومان

3590000 تومان

2245000 تومان

990000 تومان

RADISSON BLU درجه هتل B.B

3245000 تومان

3895000 تومان

2890000 تومان

990000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1750,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2750000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1360000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1935000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2925000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2825000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3365000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2125000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2925000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3590000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی