تور باتومی تیر 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Georgia Palace درجه هتل B.B

1160000 تومان

1395000 تومان

1090000 تومان

890000 تومان

Mari درجه هتل B.B

1200000 تومان

1460000 تومان

1090000 تومان

890000 تومان

Sanapiro درجه هتل B.B

1490000 تومان

2050000 تومان

1220000 تومان

890000 تومان

Castle Mare درجه هتل B.B

1675000 تومان

2420000 تومان

1310000 تومان

890000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1460000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1675000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2420000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1310000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی