تور تفلیس بهار 98

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
MARI درجه هتل B.B

1845000 تومان

2645000 تومان

1645000 تومان

1195000 تومان

Grand georgian palace درجه هتل B.B

2245000 تومان

3245000 تومان

1745000 تومان

1195000 تومان

Sputnik درجه هتل B.B

2445000 تومان

3645000 تومان

1945000 تومان

1195000 تومان

CASTELLO MARE درجه هتل B.B

2845000 تومان

4145000 تومان

1195000 تومان

Euphoria درجه هتل B.B
Intourist درجه هتل B.B

2945000 تومان

4345000 تومان

2245000 تومان

1195000 تومان

Leogrand درجه هتل B.B

3195000 تومان

5045000 تومان

2315000 تومان

1195000 تومان

Hilton درجه هتل B.B

4245000 تومان

6945000 تومان

2845000 تومان

1195000 تومان

Radisson blu درجه هتل B.B

4345000 تومان

7045000 تومان

4345000 تومان

1195000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2645000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3245000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3645000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4145000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4345000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5045000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2315000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6945000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2845000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7045000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
  • تاریخ اعتبار بهار 98,
    خدمات ترانسفر فرودگاهی,
    کشور مقصد گرجستان,
    شهر مقصد باتومی,
    خط هوایی Iran Air,