تور باتومی شهریور 98

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Dolphin درجه هتل B.B

1235000 تومان

1540000 تومان

1090000 تومان

890000 تومان

Aqua Park درجه هتل B.B

1290000 تومان

1645000 تومان

1110000 تومان

890000 تومان

Sanapiro درجه هتل B.B

1490000 تومان

2050000 تومان

1220000 تومان

890000 تومان

Leogrand درجه هتل B.B

1760000 تومان

2575000 تومان

1350000 تومان

890000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1235000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1540000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1645000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1110000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2575000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی