تور بالی تیر 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
White Rose درجه هتل B.B

4890000 تومان

6560000 تومان

4090000 تومان

3490000 تومان

Kuta Paradiso درجه هتل B.B

5490000 تومان

7410000 تومان

4530000 تومان

3950000 تومان

Ramada Bin Tang درجه هتل B.B

5840000 تومان

8290000 تومان

4790000 تومان

3650000 تومان

The Anvaya درجه هتل B.B

5920000 تومان

8270000 تومان

3750000 تومان

Ayodya درجه هتل B.B

5930000 تومان

8350000 تومان

4350000 تومان

3620000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6560000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7410000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3950000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8290000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3650000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8270000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3750000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8350000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3620000 تومان

موقعیت مکانی