تور بالی شهریور 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Double Six درجه هتل B.B

8450000 تومان

13450000 تومان

5890000 تومان

4160000 تومان

Ayana درجه هتل B.B

9490000 تومان

15250000 تومان

4790000 تومان

3880000 تومان

Karma Kandara درجه هتل B.B

10490000 تومان

17190000 تومان

5890000 تومان

5460000 تومان

W Retreat درجه هتل B.B

11440000 تومان

19150000 تومان

6940000 تومان

4200000 تومان

Bvlgari درجه هتل B.B

20660000 تومان

38310000 تومان

9590000 تومان

5570000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13450000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4160000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15250000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3880000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17190000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5460000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19150000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4200000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

20660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

38310000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5570000 تومان

موقعیت مکانی