تور بالی فروردین 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
White Rose درجه هتل B.B

7,790,000 تومان

9,290,000 تومان

7,390,000 تومان

6,790,000 تومان

Katua Paradiso درجه هتل B.B

8,190,000 تومان

9,990,000 تومان

7,790,000 تومان

6,790,000 تومان

Hard Rock درجه هتل B.B

8,890,000 تومان

11,290,000 تومان

8,190,000 تومان

6,790,000 تومان

Melia Bali درجه هتل B.B

8,990,000 تومان

11,290,000 تومان

8,490,000 تومان

6,790,000 تومان

Nusa Dua Beach درجه هتل B.B

9,390,000 تومان

11,890,000 تومان

8,690,000 تومان

6,790,000 تومان

Sheraton Bali درجه هتل B.B

9,790,000 تومان

12,890,000 تومان

8,090,000 تومان

6,790,000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,790,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,290,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7,390,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6,790,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,990,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7,790,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6,790,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,290,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8,190,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6,790,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,290,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8,490,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6,790,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9,390,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,890,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8,690,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6,790,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9,790,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,890,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8,090,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6,790,000 تومان

موقعیت مکانی