تور بالی مرداد 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Hilton درجه هتل B.B

6590000 تومان

9190000 تومان

5390000 تومان

3920000 تومان

Sheraton درجه هتل B.B

6890000 تومان

10290000 تومان

4590000 تومان

3730000 تومان

Westin درجه هتل B.B

6990000 تومان

10350000 تومان

4590000 تومان

3730000 تومان

Sofitel درجه هتل B.B

7790000 تومان

10600000 تومان

4290000 تومان

3730000 تومان

Rima درجه هتل B.B

7850000 تومان

12140000 تومان

4790000 تومان

3880000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9190000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3920000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10290000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3730000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10350000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3730000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10600000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3730000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12140000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3880000 تومان

موقعیت مکانی