تور پوکت + بانکوک نوروز 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Patong Heritage درجه هتل B.B
Twin Tower درجه هتل B.B

6190000 تومان

6890000 تومان

5990000 تومان

5590000 تومان

Seevana Patong درجه هتل B.B
Tawana درجه هتل B.B

6230000 تومان

7060000 تومان

6190000 تومان

5630000 تومان

Banthai Beach درجه هتل B.B
Eastin Makkasan درجه هتل B.B

6490000 تومان

7640000 تومان

6370000 تومان

5730000 تومان

Deevana Plaza درجه هتل B.B
Avani Atrium درجه هتل B.B

6590000 تومان

7890000 تومان

6470000 تومان

5770000 تومان

Duangjitt درجه هتل B.B
Mandarin Center Point درجه هتل B.B

6590000 تومان

7890000 تومان

6470000 تومان

5770000 تومان

Phuket Graceland درجه هتل B.B
The Berkeley درجه هتل B.B

6890000 تومان

8470000 تومان

6730000 تومان

5870000 تومان

Mandarava درجه هتل B.B
The berkeley درجه هتل B.B

7090000 تومان

8890000 تومان

6930000 تومان

5970000 تومان

Amari Phuket درجه هتل B.B
Amari Watergate درجه هتل B.B

7690000 تومان

10090000 تومان

7470000 تومان

6170000 تومان

Marriot Merlin درجه هتل B.B
Land Mark درجه هتل B.B

7790000 تومان

10190000 تومان

7530000 تومان

6170000 تومان

Centra Grand Phuket درجه هتل B.B
Centra Grand World درجه هتل B.B

7990000 تومان

10090000 تومان

7730000 تومان

6290000 تومان

Le Meridein درجه هتل B.B
Le Bua درجه هتل B.B

8760000 تومان

12190000 تومان

8430000 تومان

6530000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5590000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7060000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5630000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7640000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5730000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7890000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5770000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7890000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5770000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8470000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5870000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8890000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6930000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5970000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10090000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6170000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10190000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6170000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10090000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6290000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12190000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8430000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6530000 تومان

موقعیت مکانی

طراحی وب سایت و رزرواسیون آنلاین

Copyright © 2015 keyvanparvaz.com All Rights Reserved