تور بدروم بهار 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
TIANA BEACH RESORT درجه هتل ALL

1990000 تومان

2590000 تومان

1590000 تومان

1190000 تومان

GRAND PARK BODRUM درجه هتل U.ALL

2290000 تومان

2890000 تومان

1590000 تومان

1190000 تومان

ISIS درجه هتل U.ALL

2390000 تومان

3090000 تومان

1890000 تومان

1190000 تومان

YASMIN BODRUM درجه هتل U.ALL

2490000 تومان

3090000 تومان

1790000 تومان

1190000 تومان

SAMARA HOTEL درجه هتل ALL

2490000 تومان

3090000 تومان

1790000 تومان

1190000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2890000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی