تور بدروم تیر 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
TIANA BEACH RESORT درجه هتل ALL

2090000 تومان

2690000 تومان

1690000 تومان

1290000 تومان

GRAND PARK BODRUM درجه هتل U.ALL

2390000 تومان

2990000 تومان

1690000 تومان

1290000 تومان

ISIS درجه هتل U.ALL

2490000 تومان

3190000 تومان

1990000 تومان

1290000 تومان

YASMIN BODRUM درجه هتل U.ALL

2590000 تومان

3190000 تومان

1890000 تومان

1290000 تومان

SAMARA HOTEL درجه هتل U.ALL

2590000 تومان

3190000 تومان

1890000 تومان

1290000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی