تور بلگراد تابستان 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Compass River City درجه هتل B.B

1700000 تومان

2050000 تومان

1650000 تومان

1690000 تومان

مرکز شهر
Rex Hotel درجه هتل B.B

1750000 تومان

2100000 تومان

1650000 تومان

1690000 تومان

مرکز شهر
Prime درجه هتل B.B

1850000 تومان

2450000 تومان

1750000 تومان

1690000 تومان

3 کیلومتر تا مرکز شهر
Mr President درجه هتل B.B

1950000 تومان

2550000 تومان

1750000 تومان

1690000 تومان

مرکز شهر
Prag درجه هتل B.B

1990000 تومان

2550000 تومان

1750000 تومان

1690000 تومان

7 کیلومتر تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2100000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2450000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
3 کیلومتر تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2550000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2550000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
7 کیلومتر تا مرکز شهر