تور بلگراد 4 شب (26 تیر و 2 مرداد)

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
SRBIJA درجه هتل B.B

3850000 تومان

4490000 تومان

3390000 تومان

2490000 تومان

Compass River City درجه هتل B.B

3850000 تومان

4490000 تومان

3390000 تومان

2490000 تومان

Rex Hotel درجه هتل B.B

3950000 تومان

4550000 تومان

3390000 تومان

2490000 تومان

ROYAL INN درجه هتل B.B

4250000 تومان

5190000 تومان

3690000 تومان

2490000 تومان

ABBA درجه هتل B.B

4250000 تومان

5190000 تومان

3690000 تومان

2490000 تومان

ADMIRAL HOTEL درجه هتل B.B

4350000 تومان

5350000 تومان

3850000 تومان

2490000 تومان

PRIME HOTEL درجه هتل B.B

4350000 تومان

5350000 تومان

3850000 تومان

2490000 تومان

QUEEN ASTORIA درجه هتل B.B

4550000 تومان

5490000 تومان

3690000 تومان

2490000 تومان

DESIGN MR.PRESIDENT درجه هتل B.B

4550000 تومان

5490000 تومان

3690000 تومان

2490000 تومان

RADISSON BLU OLD MILL درجه هتل B.B

4650000 تومان

6050000 تومان

3690000 تومان

2490000 تومان

HOLYWOODLAND درجه هتل B.B

4690000 تومان

5490000 تومان

4190000 تومان

2490000 تومان

MAJESTIC درجه هتل B.B

4690000 تومان

5490000 تومان

4190000 تومان

2490000 تومان

MAJESTIC درجه هتل B.B

4750000 تومان

5890000 تومان

4350000 تومان

2490000 تومان

HOLIDAY INN BLGRADE درجه هتل B.B

4750000 تومان

5890000 تومان

4350000 تومان

2490000 تومان

CROWN PLAZA درجه هتل B.B

4790000 تومان

6090000 تومان

3690000 تومان

2490000 تومان

CRYSTAL درجه هتل B.B

4890000 تومان

6290000 تومان

4490000 تومان

2490000 تومان

CAPITAL درجه هتل B.B

4890000 تومان

6290000 تومان

4490000 تومان

2490000 تومان

MOSKVA درجه هتل B.B

5190000 تومان

7190000 تومان

2490000 تومان

HYATT REGENCY درجه هتل B.B

5350000 تومان

7450000 تومان

3790000 تومان

2490000 تومان

SAINT TEN درجه هتل B.B

5650000 تومان

7550000 تومان

2490000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4550000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5350000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5350000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6290000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6290000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7190000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7450000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7550000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی