تور بلگراد تیر 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Rex Hotel درجه هتل B.B

1750000 تومان

2100000 تومان

1650000 تومان

1690000 تومان

مرکز شهر
Holliday Inn Express درجه هتل B.B

2050000 تومان

2850000 تومان

1750000 تومان

1690000 تومان

مرکز شهر
Radisson Blu Old Mill درجه هتل B.B

2390000 تومان

3190000 تومان

2050000 تومان

1690000 تومان

مرکز شهر
Hyatt Regency درجه هتل B.B

2490000 تومان

3290000 تومان

2050000 تومان

1690000 تومان

2.5 کیلومتر تا مرکزشهر
Moskva(STD) درجه هتل B.B

2590000 تومان

3390000 تومان

1690000 تومان

بلگراد جدید
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2100000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2850000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
2.5 کیلومتر تا مرکزشهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3390000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
بلگراد جدید