تور بلگراد 3 شب (23 ، 30 تیر و 6 مرداد)

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
SRBIJA درجه هتل B.B

3650000 تومان

4090000 تومان

3190000 تومان

2490000 تومان

COMPASS RIVER CITY درجه هتل B.B

3650000 تومان

4090000 تومان

3190000 تومان

2490000 تومان

REX درجه هتل B.B

3750000 تومان

4150000 تومان

3190000 تومان

2490000 تومان

ROYAL INN درجه هتل B.B

3950000 تومان

4650000 تومان

3390000 تومان

1690000 تومان

ABBA درجه هتل B.B

3950000 تومان

4650000 تومان

3390000 تومان

2490000 تومان

ADMIRAL HOTEL درجه هتل B.B

3990000 تومان

4690000 تومان

3590000 تومان

2490000 تومان

PRIME HOTEL درجه هتل B.B

3990000 تومان

4690000 تومان

3590000 تومان

2490000 تومان

QUEEN ASTORIA درجه هتل B.B

4150000 تومان

4890000 تومان

3390000 تومان

2490000 تومان

DESIGN MR.PRESIDENT درجه هتل B.B

4150000 تومان

4890000 تومان

3390000 تومان

2490000 تومان

RADISSON BLU OLD MILL درجه هتل B.B

4250000 تومان

5290000 تومان

3390000 تومان

2490000 تومان

HOLIDAY INN EXPRESS درجه هتل B.B

4250000 تومان

5290000 تومان

3390000 تومان

2490000 تومان

HOLYWOODLAND درجه هتل B.B

4290000 تومان

4850000 تومان

3890000 تومان

2490000 تومان

MAJESTIC درجه هتل B.B

4290000 تومان

4850000 تومان

3890000 تومان

2490000 تومان

MARQUIS درجه هتل B.B

4350000 تومان

5150000 تومان

3990000 تومان

2490000 تومان

HOLLIDAY INN BLGRADE درجه هتل B.B

4350000 تومان

5150000 تومان

3990000 تومان

2490000 تومان

CROWN PLAZA درجه هتل B.B

4350000 تومان

5350000 تومان

3390000 تومان

2490000 تومان

CRYSTAL درجه هتل B.B

4390000 تومان

5450000 تومان

4090000 تومان

2490000 تومان

CAPITAL درجه هتل B.B

4390000 تومان

5450000 تومان

4090000 تومان

2490000 تومان

MOSKVA درجه هتل B.B

4690000 تومان

6190000 تومان

2490000 تومان

HYATT REGENCY درجه هتل B.B

4750000 تومان

6390000 تومان

3590000 تومان

2490000 تومان

SAINT درجه هتل B.B

4990000 تومان

6490000 تومان

2490000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4150000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4850000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4850000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5150000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5150000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5350000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5450000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5450000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی