تــور پـــوکــت ویـــژه نــوروز 98 (7شب و 8 روز)

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Pj Patong درجه هتل B.B

11110000 تومان

12874000 تومان

9932000 تومان

ASHLEE HUB درجه هتل B.B

11446000 تومان

13546000 تومان

11192000 تومان

10100000 تومان

THE CRIB PATONG درجه هتل B.B

11698000 تومان

14050000 تومان

10184000 تومان

BEST WESTERN PATONG درجه هتل B.B

11950000 تومان

14554000 تومان

10268000 تومان

IBIS PATONG درجه هتل B.B

12286000 تومان

15226000 تومان

12032000 تومان

10436000 تومان

CENTARA BLU MARIN درجه هتل B.B

12370000 تومان

15394000 تومان

12116000 تومان

10436000 تومان

ROYAL PARADISE درجه هتل B.B

12538000 تومان

15814000 تومان

12284000 تومان

10520000 تومان

PATONG BAY HILL RESORT & SPA درجه هتل B.B

12874000 تومان

16486000 تومان

12536000 تومان

10604000 تومان

MILLENNIUM درجه هتل B.B

13126000 تومان

16822000 تومان

12704000 تومان

10688000 تومان

RAMADA DEEVANA درجه هتل B.B

13294000 تومان

17158000 تومان

10772000 تومان

DEEVANA PLAZA درجه هتل B.B

13546000 تومان

17662000 تومان

13124000 تومان

10856000 تومان

DUANGJITT RESORT درجه هتل B.B

13630000 تومان

17830000 تومان

13208000 تومان

10856000 تومان

BANTHAI BEACH درجه هتل B.B

19090000 تومان

28750000 تومان

18080000 تومان

12788000 تومان

PATONG MERLIN درجه هتل B.B

13882000 تومان

18334000 تومان

13460000 تومان

10940000 تومان

NOVOTEL PHUKET درجه هتل B.B

13966000 تومان

18586000 تومان

13460000 تومان

10940000 تومان

PHUKET GRACELAND درجه هتل B.B

14302000 تومان

19258000 تومان

13796000 تومان

11108000 تومان

THAVORN BEACH VILLAGE درجه هتل B.B

14554000 تومان

19762000 تومان

14048000 تومان

11192000 تومان

HOLIDAY INN درجه هتل B.B

168222000 تومان

24298000 تومان

11948000 تومان

AMARI PHUKET HOTEL درجه هتل B.B

17158000 تومان

24970000 تومان

16400000 تومان

12116000 تومان

MANDARAVA RESORT & SPA درجه هتل B.B

17578000 تومان

28510000 تومان

16736000 تومان

12284000 تومان

MARRIOTT MERLIN BEACH درجه هتل B.B

17830000 تومان

26314000 تومان

16988000 تومان

12368000 تومان

MARRIOTT MERLIN BEACH درجه هتل B.B

17998000 تومان

26650000 تومان

17156000 تومان

12368000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12874000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9932000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11446000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13546000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11192000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10100000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11698000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10184000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14554000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10268000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12286000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15226000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12032000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10436000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12370000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15394000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12116000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10436000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12538000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15814000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12284000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10520000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12874000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16486000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12536000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10604000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

13126000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16822000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12704000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10688000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

13294000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17158000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10772000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

13546000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17662000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

13124000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10856000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

13630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17830000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13208000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10856000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

19090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

28750000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12788000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

13882000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18334000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13460000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10940000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

13966000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18586000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13460000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10940000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

14302000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19258000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13796000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11108000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

14554000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19762000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14048000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11192000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

168222000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

24298000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11948000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

17158000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

24970000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12116000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

17578000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

28510000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16736000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12284000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

17830000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

26314000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16988000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12368000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

17998000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

26650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17156000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12368000 تومان

موقعیت مکانی
 • نوع تور ورزش های آبی, ماجراجویی, ساحل, هنر و فرهنگ, شهر و خرید,
  مدت اقامت 7 شب و 8 روز ,
  تاریخ اعتبار ویژه نوروز 98 ,
  خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, سیم کارت, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور, اخذ ویزای توریستی,
  برنامه سفر
  : بلیـط رفـت و برگـشت با هواپیمایـی مـاهـان ، 7 شب اقامت در هتل با صبحانــه، ترانسـفر فــرودگــاهــی

  ویزای توریستی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتـی - یک سیم کـارت بـه ازای هـر اتـاق – گشـت شهـری

  نوع پرواز چارتر,
  نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
  توضیحات تور نرخ های فوق در تاریخ های 29،28 اسفند و 3،2،1 فروردین شامل 100 هزار تومان افزایش نرخ میباشد.
  پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد.
  نرخ کودک زیر 2 سال 1.390.000 تومان مي باشد.
  مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس کیوان پرواز هیچگونه مسئولیتی در قبال خروج از کشور مسافر ندارد .
  مدارک مورد نیاز : یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید جدید - اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار - کپی شناسنامه صفحه اول و صفحه ازدواج - کپی کارت ملی فرم مشخصات فردی پرینت حساب بانکی برای هر نفر 10 میلیون تومان
  شروع قیمت ها از 11,110,000تومان,
  کشور مقصد تایلند,
  شهر مقصد پوکت,
  خط هوایی Mahan Air,
 • بانکوک

  بانکوک

  با این‌ که به‌ مدت دویست سال است که نام رسمی و محلی این شهر «کرونگتِپ» بوده‌است، ولی بیشتر خارجیان همواره از نام بانگکوک استفاده می‌کنند. مردم محل نام بانگکوک را برای یکی از مناطق این شهر به‌کار می‌برند. نام کامل شهر بانکوک، چنان که توسط پادشاه بودا یدفا چولالوکه تعیین شده‌است، به عنوان بلندترین نام یک مکان در دنیا در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده‌ است. کلانشهر بانکوک با مناطق پیرامون آن به عنوان پایتخت ملی شناخته می‌شوند و استان یا منطقه ویژه‌ای مستقل در کنار 75 استان دیگر تایلند به حساب می‌آیند.

  پاتایا

  پاتایا

  شهر ساحلی کوچکی است در کشور تایلند که در ساحل شرقی خلیج تایلند قرار دارد و در فاصله ۱۶۵ کیلومتری و در جنوب شرقی شهر بانکوک است. شهر پاتایا با بازدید بیش از ۵٫۵ میلیون توریست خارجی در سال، یکی از مهم‌ترین مناطق توریستی کشور تایلند به حساب می‌آید. طبق اظهار نظراتی که شده است تاریخ شکل گیری پاتای در قالب یک منطقه تفریحی به ۲۹ ژوئن سال ۱۹۵۹ بر می‌گردد یعنی زمانی که تعدادی از نیروهای امریکایی که در نزدیکی ایسان اقامت کرده بودند به این منطقه آمده و در کنار ساحل خانه‌هایی کرایه کردند، به دنبال ورود آن‌ها به این منطقه و بکر بودن محل و تفریحات زیادی که این سربازان داشتند، آن‌ها سایر دوستان خود هم خبر کردند و شهرت پاتایا به گوش همگان رسید و این شهر تبدیل به یک مرکز استراحت و تفریحی برای سربازان خسته از جنگ آمریکایی شد تا اینکه در دهه ۸۰ میلادی به دنبال اوج گیری صعنت توریست، سواحل این منطقه تبدیل به زیرساخت‌های فراوانی برای برپایی هتل‌ها و مناطق تفریحی فراوان شد تا اینکه امروزه شاهد این هستیم پاتایا یکی از مشهورترین مناطق تفریحی کشور تایلند به شمار می‌رود، البته قابل به ذکر است که این شهر برای اقامت به صورت خانوادگی به همراه کودکان ممکن است محل مناسبی نباشد که همین به شهرت پاتایا بیشتر اضافه کرده است

طراحی وب سایت و رزرواسیون آنلاین

Copyright © 2015 keyvanparvaz.com All Rights Reserved