تور تفلیس اردیبهشت 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Like / Hiltop Varketeli درجه هتل B.B

1,795,000 تومان

2,195,000 تومان

1,595,000 تومان

1,490,000 تومان

Big Begi درجه هتل B.B

2,195,000 تومان

2,695,000 تومان

1,895,000 تومان

1,490,000 تومان

Colombi درجه هتل H.B

2,545,000 تومان

3,345,000 تومان

2,125,000 تومان

1,490,000 تومان

Mercure درجه هتل B.B

3,265,000 تومان

4,835,000 تومان

2,475,000 تومان

1,490,000 تومان

Holiday Inn / Marriott Courtyard درجه هتل B.B

3,595,000 تومان

5,795,000 تومان

2,695,000 تومان

1,490,000 تومان

Marriott Tbilisi درجه هتل B.B

3,895,000 تومان

6,095,000 تومان

2,795,000 تومان

1,490,000 تومان

Biltmore درجه هتل B.B

4,295,000 تومان

6,995,000 تومان

3,395,000 تومان

1,490,000 تومان

Radisson Blue درجه هتل B.B

4,495,000 تومان

7,195,000 تومان

3,445,000 تومان

1,490,000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1,795,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2,195,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1,595,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,490,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2,195,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2,695,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1,895,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,490,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2,545,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3,345,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2,125,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,490,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3,265,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4,835,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2,475,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,490,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3,595,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,795,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2,695,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,490,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3,895,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,095,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2,795,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,490,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,295,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,995,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,395,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,490,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,495,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,195,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,445,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,490,000 تومان

موقعیت مکانی
  • مدت اقامت 4 شب و 5 روز,
    تاریخ اعتبار اردیبهشت 97,
    خط هوایی Iran Air,