تور تفلیس + باتومی بهار 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Marsel درجه هتل B.B
Hulus درجه هتل B.B

2095000 تومان

2895000 تومان

1795000 تومان

1245000 تومان

HilTop درجه هتل B.B
Grand Georgian Palace درجه هتل B.B

2295000 تومان

3095000 تومان

1895000 تومان

1245000 تومان

Asterion Palace درجه هتل B.B
Royal Palace درجه هتل B.B

2595000 تومان

3595000 تومان

1895000 تومان

1245000 تومان

Urban Boutique درجه هتل B.B
Legacy درجه هتل B.B

2695000 تومان

3995000 تومان

1995000 تومان

1245000 تومان

Big Begi درجه هتل B.B
Grand Georgian Palace درجه هتل B.B

2695000 تومان

3895000 تومان

2095000 تومان

1245000 تومان

Betlem درجه هتل B.B
Legacy درجه هتل B.B

2695000 تومان

3895000 تومان

2095000 تومان

1245000 تومان

Lplaza - Colombi - Vilton درجه هتل B.B
Grand Georgian Palace درجه هتل B.B

2965000 تومان

4395000 تومان

2295000 تومان

1245000 تومان

Betlem درجه هتل B.B
Intourist - SkyTower درجه هتل B.B

3245000 تومان

4995000 تومان

2395000 تومان

1245000 تومان

Lplaza - Colombi - Vilton درجه هتل B.B
Castellomare درجه هتل B.B

3495000 تومان

5595000 تومان

2695000 تومان

1245000 تومان

Betlem درجه هتل B.B
Euphoria درجه هتل B.B

3495000 تومان

5695000 تومان

2595000 تومان

1245000 تومان

L.M Club درجه هتل B.B
Intourist - SkyTower درجه هتل B.B

3695000 تومان

5895000 تومان

2695000 تومان

1245000 تومان

Biltmore درجه هتل B.B
Sky Tower - Intourist درجه هتل B.B

5295000 تومان

9095000 تومان

3395000 تومان

1245000 تومان

Vedzisi-Iveria lnn درجه هتل B.B
Grand Georfian Palace-Sputnik درجه هتل B.B

2995000 تومان

4595000 تومان

2095000 تومان

1245000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1245000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1245000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1245000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1245000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1245000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1245000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2965000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1245000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1245000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1245000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5695000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1245000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1245000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1245000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1245000 تومان

موقعیت مکانی