تور تفلیس (3شب) + باتومی(4 شب) تابستان 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Polo درجه هتل B.B
Mari درجه هتل B.B

1982000 تومان

2639000 تومان

1739000 تومان

1395000 تومان

Like درجه هتل B.B
Mari درجه هتل B.B

2000000 تومان

2666000 تومان

1739000 تومان

1395000 تومان

Hiltop Varketili درجه هتل B.B
Mari درجه هتل B.B

2000000 تومان

2666000 تومان

1739000 تومان

1395000 تومان

White Palace درجه هتل B.B
Mari درجه هتل B.B

2063000 تومان

2801000 تومان

1739000 تومان

1395000 تومان

Polo درجه هتل B.B
Georgian درجه هتل B.B

2072000 تومان

2639000 تومان

1991000 تومان

1395000 تومان

Like درجه هتل B.B
Georgian درجه هتل B.B

2099000 تومان

2639000 تومان

1991000 تومان

1395000 تومان

Hiltop Varketili درجه هتل B.B
Georgian درجه هتل B.B

2099000 تومان

2639000 تومان

1991000 تومان

1395 تومان

WhitePalace درجه هتل B.B
Georgian درجه هتل B.B

215300 تومان

2801000 تومان

1793000 تومان

1395000 تومان

GNG درجه هتل B.B
Legacy درجه هتل B.B

2990000 تومان

4304000 تومان

2045000 تومان

1395000 تومان

GNG درجه هتل B.B
Grand Georgian درجه هتل B.B

2990000 تومان

4304000 تومان

1865000 تومان

1395000 تومان

Colombi درجه هتل B.B
Grand Georgian درجه هتل B.B

3125000 تومان

4565000 تومان

1865000 تومان

1395000 تومان

Colombi درجه هتل B.B
Legacy درجه هتل B.B

3125000 تومان

4565000 تومان

2045000 تومان

1395000 تومان

Tbilisi Park درجه هتل B.B
Grand Georgian درجه هتل B.B

3260000 تومان

4835000 تومان

2603000 تومان

1395000 تومان

GNG درجه هتل B.B
grand Georgian درجه هتل B.B

3521000 تومان

4835000 تومان

2405000 تومان

1395000 تومان

Tbilisi Park درجه هتل B.B
Sputnik درجه هتل B.B

3611000 تومان

5897000 تومان

2855000 تومان

1395 تومان

Colombi درجه هتل B.B
Grand Georgian درجه هتل B.B

3656000 تومان

5105000 تومان

2405000 تومان

1395000 تومان

Marriot Courtyard درجه هتل B.B
Sputnik درجه هتل B.B

4160000 تومان

6995000 تومان

3071000 تومان

1395000 تومان

Holiday inn درجه هتل B.B
Sputnik درجه هتل B.B

1322000 تومان

7310000 تومان

2720000 تومان

1395000 تومان

Mercure درجه هتل B.B
Sputnik درجه هتل B.B

4349000 تومان

7364000 تومان

3665000 تومان

1395000 تومان

Preference درجه هتل B.B
Costellomare درجه هتل B.B

4367000 تومان

7409000 تومان

2990000 تومان

1395000 تومان

Preference درجه هتل B.B
Euphoria درجه هتل B.B

4727000 تومان

8120000 تومان

4070000 تومان

1395000 تومان

Preference درجه هتل B.B
Georgia Palace درجه هتل B.B

4988000 تومان

8651000 تومان

3782000 تومان

1395000 تومان

Marriot Tbilisi درجه هتل B.B
Costellomare درجه هتل B.B

5150000 تومان

8984000 تومان

3260000 تومان

1395000 تومان

Marriot Tbilisi درجه هتل B.B
Euphoria درجه هتل B.B

5510000 تومان

9695000 تومان

4340000 تومان

1395000 تومان

Marriot Tbilisi درجه هتل B.B
Georgia Palace درجه هتل B.B

5780000 تومان

10226000 تومان

4052000 تومان

1395000 تومان

Biltmore درجه هتل B.B
Costellomare درجه هتل B.B

6086000 تومان

9911000 تومان

3854000 تومان

1395000 تومان

Radisson blu درجه هتل B.B
Costellomare درجه هتل B.B

6113000 تومان

10289000 تومان

2720000 تومان

1395000 تومان

Biltmore درجه هتل B.B
Radisson blu درجه هتل B.B

6941000 تومان

11198000 تومان

3512000 تومان

1395000 تومان

Radisson blu درجه هتل B.B
Radisson blu درجه هتل B.B

7022000 تومان

11648000 تومان

3512000 تومان

1395000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1982000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2639000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1739000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2666000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1739000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2666000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1739000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2063000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2801000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1739000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2072000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2639000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1991000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2099000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2639000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1991000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2099000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2639000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1991000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

215300 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2801000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1793000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4304000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4304000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1865000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4565000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1865000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4565000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4835000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2603000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3521000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4835000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2405000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3611000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5897000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2855000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3656000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5105000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2405000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3071000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1322000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7310000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2720000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4349000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7364000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3665000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4367000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7409000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4727000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8120000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4070000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4988000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8651000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3782000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8984000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3260000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9695000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4340000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10226000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4052000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6086000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9911000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3854000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6113000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10289000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2720000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6941000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11198000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3512000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7022000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11648000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3512000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی