تور تفلیس + باتومی فروردین 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
SPUNIK درجه هتل B.B
Golden Palace Hotel درجه هتل B.B

2,600,000 تومان

3,520,000 تومان

2,150,000 تومان

1,550,000 تومان

Castello Mare درجه هتل B.B
Museum درجه هتل B.B

3,000,000 تومان

4,340,000 تومان

2,360,000 تومان

1,550,000 تومان

Castello Mare درجه هتل B.B
IOTA درجه هتل B.B

3,280,000 تومان

4,880,000 تومان

2,980,000 تومان

1,550,000 تومان

Radisson Blu درجه هتل B.B
Radisson Blu درجه هتل B.B

3,980,000 تومان

7,370,000 تومان

3,130,000 تومان

1,550,000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2,600,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3,520,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2,150,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,550,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3,000,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4,340,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2,360,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,550,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3,280,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4,880,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2,980,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,550,000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3,980,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,370,000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,130,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,550,000 تومان

موقعیت مکانی