تور تفلیس + باتومی مرداد 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Kavela درجه هتل B.B
Mari درجه هتل B.B

2650000 تومان

40650000 تومان

2205000 تومان

990000 تومان

Atu درجه هتل B.B
Mari درجه هتل B.B

2970000 تومان

3660000 تومان

2205000 تومان

990000 تومان

Iveria Inn درجه هتل B.B
Spunik درجه هتل B.B

3415000 تومان

5440000 تومان

2205000 تومان

990000 تومان

Dolabari درجه هتل B.B
Sputnik درجه هتل B.B

3620000 تومان

6855000 تومان

2000000 تومان

990000 تومان

Holiday Inn درجه هتل B.B
Intourist درجه هتل B.B

6470000 تومان

10755000 تومان

3695000 تومان

990000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

40650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2205000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3660000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2205000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3415000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5440000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2205000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6855000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6470000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10755000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی