تور تفلیس 4 شب ویژه ی 03 و 05 مهر

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
LIKE درجه هتل B.B

1945000 تومان

2445000 تومان

1845000 تومان

GNG درجه هتل B.B

2345000 تومان

3145000 تومان

2095000 تومان

واکه
Colombi درجه هتل B.B

2445000 تومان

3445000 تومان

2245000 تومان

GoldenPalace درجه هتل B.B

2445000 تومان

3445000 تومان

2245000 تومان

خیابان آغماشامبلی
Lplaza درجه هتل B.B

2795000 تومان

4145000 تومان

2345000 تومان

منطقه شاردنی
TBILISI PARK درجه هتل B.B

3345000 تومان

5265000 تومان

2745000 تومان

منطقه پکینی
Mercure درجه هتل B.B

4945000 تومان

8345000 تومان

3745000 تومان

خیابان شاردنی
Radisson Blu درجه هتل B.B

6505000 تومان

11545000 تومان

4815000 تومان

منطقه روستاولی
Biltmore درجه هتل B.B

7505000 تومان

13545000 تومان

5485000 تومان

منطقه روستاولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2445000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1845000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3145000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
واکه
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3445000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3445000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
خیابان آغماشامبلی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4145000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
منطقه شاردنی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5265000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
منطقه پکینی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8345000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
خیابان شاردنی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6505000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11545000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4815000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
منطقه روستاولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7505000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13545000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5485000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
منطقه روستاولی