تور تفلیس 3 شب 26 خرداد و 02 تیر

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Paris درجه هتل B.B

1125000 تومان

1355000 تومان

995000 تومان

منطقه شاردنی
Kvareli درجه هتل B.B

1125000 تومان

1355000 تومان

995000 تومان

خیابان وارکتیلی
Royal Lux درجه هتل B.B

1125000 تومان

1355000 تومان

995000 تومان

خیابان لِسه لیدزه
Hiltop Varketili درجه هتل B.B

1125000 تومان

1355000 تومان

995000 تومان

خیابان وارکتیلی
Liel درجه هتل B.B

1345000 تومان

1795000 تومان

1125000 تومان

Asterion Palace درجه هتل B.B

1395000 تومان

1895000 تومان

1145000 تومان

Primavera درجه هتل B.B

1445000 تومان

2025000 تومان

1195000 تومان

مرکز شهر
Timber Boutique درجه هتل B.B

1445000 تومان

2025000 تومان

1195000 تومان

Rogalux درجه هتل B.B

1445000 تومان

2025000 تومان

1195000 تومان

خیابان آکاکی
Urban Boutique درجه هتل B.B

1445000 تومان

2025000 تومان

1195000 تومان

روستاولی
GNG درجه هتل B.B

1445000 تومان

2025000 تومان

1195000 تومان

واکه
Vedsizi درجه هتل B.B

1645000 تومان

2245000 تومان

1275000 تومان

منطقه تِسکِنتی
Iveria inn درجه هتل B.B

1645000 تومان

2245000 تومان

1275000 تومان

Lplaza درجه هتل B.B

1595000 تومان

2295000 تومان

1245000 تومان

منطقه شاردنی
Colombi درجه هتل B.B

1595000 تومان

2295000 تومان

1245000 تومان

Vilton درجه هتل B.B

1595000 تومان

2295000 تومان

1245000 تومان

خیابان آولاباری
GoldenPalace درجه هتل B.B

1595000 تومان

2295000 تومان

1245000 تومان

خیابان آغماشامبلی
KMM درجه هتل B.B

1645000 تومان

2375000 تومان

1275000 تومان

محدوده شاردنی
Wine Palace درجه هتل B.B

1795000 تومان

2695000 تومان

1345000 تومان

منطقه شاردنی
Astoria درجه هتل B.B

1895000 تومان

2945000 تومان

1415000 تومان

Ramada Encore درجه هتل B.B

2095000 تومان

3035000 تومان

1495000 تومان

Mercure درجه هتل B.B

2495000 تومان

4095000 تومان

1645000 تومان

خیابان شاردنی
Holiday Inn درجه هتل B.B

2845000 تومان

4745000 تومان

1845000 تومان

منطقه پکینی
Biltmore درجه هتل B.B

3595000 تومان

5845000 تومان

2975000 تومان

منطقه روستاولی
Radisson Blu درجه هتل B.B

3995000 تومان

7095000 تومان

2975000 تومان

منطقه روستاولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1355000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
منطقه شاردنی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1355000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
خیابان وارکتیلی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1355000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
خیابان لِسه لیدزه
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1355000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
خیابان وارکتیلی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1125000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2025000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2025000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2025000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
خیابان آکاکی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2025000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
روستاولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2025000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
واکه
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2245000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1275000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
منطقه تِسکِنتی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2245000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1275000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
منطقه شاردنی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
خیابان آولاباری
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
خیابان آغماشامبلی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2375000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1275000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
محدوده شاردنی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
منطقه شاردنی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2945000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1415000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3035000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
خیابان شاردنی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4745000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1845000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
منطقه پکینی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5845000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2975000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
منطقه روستاولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2975000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
منطقه روستاولی