تور تفلیس 3 شب 12 و 19 خرداد

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
View Lake درجه هتل B.B

1095000 تومان

1295000 تومان

995000 تومان

895000 تومان

20دقیقه تا مرکز شهر
Elegance درجه هتل B.B

1095000 تومان

1295000 تومان

995000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
Hiltop Varketili درجه هتل B.B

1095000 تومان

1295000 تومان

995000 تومان

895000 تومان

20 دقیقه تا مرکز شهر
DiaDema درجه هتل B.B

1245000 تومان

1595000 تومان

108500 تومان

895000 تومان

Kopala Tskneti درجه هتل B.B

1325000 تومان

1825000 تومان

1115000 تومان

895000 تومان

20 دقیقه تا مرکز شهر
Big Begi درجه هتل B.B

1385000 تومان

1925000 تومان

1145000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
English Home- Gremi-Rogalux درجه هتل B.B

1395000 تومان

1925000 تومان

1145000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
Gng درجه هتل B.B

1445000 تومان

1995000 تومان

1175000 تومان

895000 تومان

واکه
Betlem درجه هتل B.B

1475000 تومان

1945000 تومان

1175000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
Red Line درجه هتل B.B

1525000 تومان

2195000 تومان

1195000 تومان

895000 تومان

Lplaza- Colombi - Vilton- GoldenPalace درجه هتل B.B

1605000 تومان

2305000 تومان

1285000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
L.M Club درجه هتل B.B

1775000 تومان

2665000 تومان

1355000 تومان

895000 تومان

مرکزشهر
Cron Palace Tbilisi درجه هتل B.B

1845000 تومان

2795000 تومان

1395000 تومان

895000 تومان

Iota درجه هتل B.B

2295000 تومان

3695000 تومان

1585000 تومان

895000 تومان

منطقه روستا ولی
Biltmore درجه هتل B.B

3695000 تومان

6445000 تومان

2275000 تومان

895000 تومان

روستاولی
Radisson Blu درجه هتل B.B

3945000 تومان

6995000 تومان

2395000 تومان

895000 تومان

منطقه روستا ولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
20دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
20 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

108500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1325000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1825000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1115000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
20 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1385000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1925000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1925000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1175000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
واکه
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1475000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1945000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1175000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1525000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2195000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1605000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2305000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1285000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1775000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2665000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1355000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکزشهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3695000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1585000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
منطقه روستا ولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6445000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2275000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
روستاولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
منطقه روستا ولی