تفلیس با پرواز ایران ایر ،3 شب 19 اسفند

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Like درجه هتل B.B

799000 تومان

939000 تومان

849000 تومان

799000 تومان

GNG درجه هتل B.B

959000 تومان

1109000 تومان

899000 تومان

799000 تومان

Big Begi درجه هتل B.B

1010000 تومان

1199000 تومان

929000 تومان

799000 تومان

Colombi / Vilton درجه هتل B.B

1039000 تومان

1259000 تومان

939000 تومان

799000 تومان

Primavera درجه هتل B.B

1079000 تومان

1329000 تومان

959000 تومان

799000 تومان

KMM درجه هتل B.B

1189000 تومان

1549000 تومان

1010000 تومان

799000 تومان

Laerton درجه هتل B.B

1589000 تومان

1689000 تومان

1039000 تومان

799000 تومان

Holiday Inn درجه هتل B.B

1459000 تومان

2059000 تومان

1149000 تومان

799000 تومان

Radisson Blu درجه هتل B.B

1589000 تومان

2339000 تومان

1209000 تومان

799000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

799000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

939000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

849000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

799000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

959000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1109000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

899000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

799000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1010000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1199000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

929000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

799000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1039000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1259000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

939000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

799000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1079000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1329000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

959000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

799000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1189000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1549000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1010000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

799000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1589000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1689000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1039000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

799000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1459000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2059000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1149000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

799000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1589000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2339000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1209000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

799000 تومان

موقعیت مکانی