تور تفلیس تابستان 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Paris درجه هتل B.B

1195000 تومان

1504000 تومان

1072000 تومان

kvareli درجه هتل B.B

1195000 تومان

1504000 تومان

1072000 تومان

Royal Palace درجه هتل B.B

1195000 تومان

1504000 تومان

1072000 تومان

Hiltop varketeli درجه هتل B.B

1195000 تومان

1504000 تومان

1072000 تومان

Liel درجه هتل B.B

1495000 تومان

2071000 تومان

1207000 تومان

Asterion Palace درجه هتل B.B

1585000 تومان

2260000 تومان

1261000 تومان

GNG درجه هتل B.B

1585000 تومان

2260000 تومان

1261000 تومان

Roga Lux درجه هتل B.B

1640000 تومان

2341000 تومان

1288000 تومان

Timber Boutique درجه هتل B.B

1640000 تومان

2341000 تومان

1288000 تومان

Urban Boutique درجه هتل B.B

1640000 تومان

2341000 تومان

1288000 تومان

Lplaza درجه هتل B.B

1695000 تومان

2476000 تومان

1315000 تومان

Colombi درجه هتل B.B

1695000 تومان

2476000 تومان

1315000 تومان

Vilton درجه هتل B.B

1695000 تومان

2476000 تومان

1315000 تومان

Golden Palace درجه هتل B.B

1695000 تومان

2476000 تومان

1315000 تومان

Primavera درجه هتل B.B

1795000 تومان

2665000 تومان

1369000 تومان

vedzisi درجه هتل B.B

1795000 تومان

2692000 تومان

1369000 تومان

Iveria Inn درجه هتل B.B

1795000 تومان

2692000 تومان

1369000 تومان

KMM درجه هتل B.B

1795000 تومان

2692000 تومان

1369000 تومان

Wine Palace درجه هتل B.B

1935000 تومان

2935000 تومان

1423000 تومان

Astoria Tbilisi درجه هتل B.B

2175000 تومان

3205000 تومان

1558000 تومان

Ramada Encore درجه هتل B.B

2345000 تومان

3475000 تومان

1639000 تومان

Marriot Courtyard درجه هتل B.B

2475000 تومان

4042000 تومان

1693000 تومان

Mercure درجه هتل B.B

2615000 تومان

4312000 تومان

1774000 تومان

Holiday Inn درجه هتل B.B

2615000 تومان

4312000 تومان

1774000 تومان

Marriot Tbilisi درجه هتل B.B

3075000 تومان

5230000 تومان

1990000 تومان

Biltmore درجه هتل B.B

3935000 تومان

6958000 تومان

2422000 تومان

Raddison Blu درجه هتل B.B

4095000 تومان

7282000 تومان

2503000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1504000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1072000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1504000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1072000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1504000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1072000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1504000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1072000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2071000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1207000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1585000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2260000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1261000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1585000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2260000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1261000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2341000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1288000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2341000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1288000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2341000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1288000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2476000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1315000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2476000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1315000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2476000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1315000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2476000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1315000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2665000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1369000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2692000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1369000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2692000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1369000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2692000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1369000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1935000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2935000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1423000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3205000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1558000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3475000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1639000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2475000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4042000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1693000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2615000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4312000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1774000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2615000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4312000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1774000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3075000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5230000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3935000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6958000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2422000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7282000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2503000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی