تور تفلیس تابستان 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Like / Polo / Hiltop درجه هتل B.B

1795000 تومان

2195000 تومان

1595000 تومان

1490000 تومان

Iberia Didube درجه هتل B.B

2430000 تومان

3175000 تومان

2065000 تومان

2065000 تومان

Museu درجه هتل B.B

2875000 تومان

4075000 تومان

2275000 تومان

1490000 تومان

Marriot Tbilisi درجه هتل B.B

3895000 تومان

6095000 تومان

2795000 تومان

1490000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2195000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3175000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2065000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2065000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2875000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4075000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2275000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی