تور تفلیس 3 شب 5 خرداد

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
View Lake درجه هتل B.B

995000 تومان

1095000 تومان

975000 تومان

895000 تومان

20 دقیقه تا مرکز شهر
Elegance درجه هتل B.B

1035000 تومان

1195000 تومان

975000 تومان

895000 تومان

داخل شهر
Hiltop Varketili درجه هتل B.B

1035000 تومان

1195000 تومان

975000 تومان

895000 تومان

20 دقیقه تا منطقه وارکتیلی
Big Begi درجه هتل B.B

1145000 تومان

1415000 تومان

1025000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
GNG درجه هتل B.B

1175000 تومان

1465000 تومان

1045000 تومان

895000 تومان

منطقه واکه
Kopala Tskneti درجه هتل B.B

1195000 تومان

1495000 تومان

1085000 تومان

895000 تومان

20 دقیقه تا مرکز شهر
Lplaza درجه هتل B.B

1350000 تومان

1845000 تومان

1125000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
English Home درجه هتل B.B

1350000 تومان

1845000 تومان

1125000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
Primavera درجه هتل B.B

1395000 تومان

1925000 تومان

1145000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
Gremi درجه هتل B.B

1395000 تومان

1925000 تومان

1145000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
Rogalux درجه هتل B.B

1395000 تومان

1925000 تومان

1145000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
Betlem درجه هتل B.B

1395000 تومان

1925000 تومان

1145000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
L.M Club درجه هتل B.B

1775000 تومان

2665000 تومان

1355000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
Iota درجه هتل B.B

2295000 تومان

3695000 تومان

1585000 تومان

895000 تومان

منطقه روستا ولی
Biltmore درجه هتل B.B

2765000 تومان

4665000 تومان

1845000 تومان

895000 تومان

منطقه روستا ولی
Radisson Blu درجه هتل B.B

2975000 تومان

5075000 تومان

1925000 تومان

895000 تومان

منطقه روستا ولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

975000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
20 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1035000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1195000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

975000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
داخل شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1035000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1195000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

975000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
20 دقیقه تا منطقه وارکتیلی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1415000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1025000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1465000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
منطقه واکه
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1495000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1085000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
20 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1845000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1125000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1845000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1125000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1925000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1925000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1925000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1925000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1775000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2665000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1355000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3695000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1585000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
منطقه روستا ولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2765000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4665000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1845000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
منطقه روستا ولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2975000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5075000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1925000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
منطقه روستا ولی