تور تفلیس (28 اسفند) نوروز97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Like / Hiltop Varketeli درجه هتل B.B

1795000 تومان

2195000 تومان

1595000 تومان

1490000 تومان

Big Begi درجه هتل B.B

2195000 تومان

2695000 تومان

1895000 تومان

1490000 تومان

Kolkhi Palace درجه هتل B.B

2295000 تومان

3055000 تومان

1895000 تومان

1490000 تومان

Colombi درجه هتل B.B

2545000 تومان

3345000 تومان

2125000 تومان

1490000 تومان

KMM / Tribeca درجه هتل B.B

2545000 تومان

3375000 تومان

2135000 تومان

1490000 تومان

Tbilisi Time درجه هتل B.B

2595000 تومان

3395000 تومان

2135000 تومان

1490000 تومان

Ramada / Laerton درجه هتل B.B

2695000 تومان

3755000 تومان

2195000 تومان

1490000 تومان

Museum درجه هتل B.B

2875000 تومان

4075000 تومان

2275000 تومان

1490000 تومان

Mercure درجه هتل B.B

3265000 تومان

4835000 تومان

2475000 تومان

1490000 تومان

Iota درجه هتل B.B

3295000 تومان

4895000 تومان

2495000 تومان

1490000 تومان

Holiday Inn / Marriott Courtyard درجه هتل B.B

3595000 تومان

5795000 تومان

2695000 تومان

1490000 تومان

Marriott Tbilisi درجه هتل B.B

3895000 تومان

6095000 تومان

2795000 تومان

1490000 تومان

Biltmore درجه هتل B.B

4295000 تومان

6995000 تومان

3395000 تومان

1490000 تومان

Radisson Blue درجه هتل B.B

4495000 تومان

7195000 تومان

3445000 تومان

1490000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2195000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3055000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2545000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3345000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2125000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2545000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3375000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2135000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2135000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3755000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2875000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4075000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2275000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3265000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4835000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2475000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7195000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3445000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی