تفلیس با پرواز ایران ایر ،7شب 22،19 اسفند

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Like درجه هتل B.B

1059000 تومان

1890000 تومان

989000 تومان

889000 تومان

GNG درجه هتل B.B

1259000 تومان

1599000 تومان

1089000 تومان

889000 تومان

Big Begi درجه هتل B.B

1359000 تومان

1809000 تومان

1159000 تومان

889000 تومان

Colombi / Vilton درجه هتل B.B

1429000 تومان

1929000 تومان

1189000 تومان

889000 تومان

Primavera درجه هتل B.B

1529000 تومان

2109000 تومان

1229000 تومان

889000 تومان

KMM درجه هتل B.B

1769000 تومان

2629000 تومان

1539000 تومان

889000 تومان

Laerton درجه هتل B.B

1929000 تومان

2939000 تومان

1429000 تومان

889000 تومان

Holiday Inn درجه هتل B.B

2389000 تومان

3809000 تومان

1659000 تومان

889000 تومان

Radisson درجه هتل B.B

20709000 تومان

4595000 تومان

1809000 تومان

889000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1059000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1890000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

989000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

889000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1259000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1599000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1089000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

889000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1359000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1809000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1159000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

889000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1429000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1929000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1189000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

889000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1529000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2109000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1229000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

889000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1769000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2629000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1539000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

889000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1929000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2939000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1429000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

889000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2389000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3809000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1659000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

889000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

20709000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1809000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

889000 تومان

موقعیت مکانی