تور تفلیس 4 شب 22 و 29 خرداد و 05 تیر

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Paris درجه هتل B.B

1195000 تومان

1495000 تومان

1045000 تومان

منطقه شاردنی
Kvareli درجه هتل B.B

1195000 تومان

1495000 تومان

1045000 تومان

خیابان وارکتیلی
Royal Lux درجه هتل B.B

1195000 تومان

1495000 تومان

1045000 تومان

خیابان لِسه لیدزه
Hiltop Varketili درجه هتل B.B

1195000 تومان

1495000 تومان

1045000 تومان

خیابان وارکتیلی
Liel درجه هتل B.B

1495000 تومان

2095000 تومان

1195000 تومان

Asterion Palace درجه هتل B.B

1595000 تومان

2245000 تومان

1235000 تومان

Primavera درجه هتل B.B

1645000 تومان

2395000 تومان

1295000 تومان

مرکز شهر
Timber Boutique درجه هتل B.B

1645000 تومان

2395000 تومان

1295000 تومان

Rogalux درجه هتل B.B

1645000 تومان

2395000 تومان

1295000 تومان

خیابان آکاکی
Urban Boutique درجه هتل B.B

1645000 تومان

2395000 تومان

1295000 تومان

روستاولی
GNG درجه هتل B.B

1645000 تومان

2395000 تومان

1295000 تومان

واکه
Vedsizi درجه هتل B.B

1895000 تومان

2695000 تومان

1395000 تومان

منطقه تِسکِنتی
Iveria Inn درجه هتل B.B

1895000 تومان

2695000 تومان

1395000 تومان

Lplaza درجه هتل B.B

1825000 تومان

2745000 تومان

1375000 تومان

منطقه شاردنی
Colombi درجه هتل B.B

1825000 تومان

2745000 تومان

1375000 تومان

Vilton درجه هتل B.B

1825000 تومان

2745000 تومان

1375000 تومان

خیابان آولاباری
GoldenPalace درجه هتل B.B

1825000 تومان

2745000 تومان

1375000 تومان

خیابان آغماشامبلی
KMM درجه هتل B.B

1895000 تومان

2895000 تومان

1395000 تومان

Wine Palace درجه هتل B.B

2095000 تومان

3295000 تومان

1495000 تومان

منطقه شاردنی
Astoria Tbilisi درجه هتل B.B

2245000 تومان

3595000 تومان

1595000 تومان

Ramada Encore درجه هتل B.B

2495000 تومان

3745000 تومان

1695000 تومان

Mercure درجه هتل B.B

3025000 تومان

5145000 تومان

1945000 تومان

Holiday Inn درجه هتل B.B

3445000 تومان

5995000 تومان

2195000 تومان

Biltmore درجه هتل B.B

4495000 تومان

7545000 تومان

3645000 تومان

منطقه روستاولی
Radisson Blu درجه هتل B.B

5045000 تومان

9175000 تومان

3645000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1495000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
منطقه شاردنی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1495000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
خیابان وارکتیلی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1495000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
خیابان لِسه لیدزه
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1495000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
خیابان وارکتیلی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2245000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1235000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
خیابان آکاکی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
روستاولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
واکه
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
منطقه تِسکِنتی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1825000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2745000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1375000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
منطقه شاردنی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1825000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2745000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1375000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1825000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2745000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1375000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
خیابان آولاباری
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1825000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2745000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1375000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
خیابان آغماشامبلی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
منطقه شاردنی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3745000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3025000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5145000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7545000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
منطقه روستاولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5045000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9175000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی