تور تفلیس 4 شب 15 و 22 خرداد

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
View Lake درجه هتل B.B

1165000 تومان

1445000 تومان

1045000 تومان

895000 تومان

20 دقیقه تا مرکز شهر
Elegance درجه هتل B.B

1165000 تومان

1445000 تومان

1045000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
Hiltop Varketili درجه هتل B.B

1095000 تومان

1315000 تومان

995000 تومان

895000 تومان

20 دقیقه تا مرکز شهر
DiaDema درجه هتل B.B

1365000 تومان

1845000 تومان

1145000 تومان

895000 تومان

Kopala Tskneti درجه هتل B.B

1495000 تومان

2145000 تومان

1175000 تومان

895000 تومان

20 دقیقه تا مرکز شهر
Big Begi درجه هتل B.B

1565000 تومان

2275000 تومان

1245000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
English Home- Gremi-Rogalux درجه هتل B.B

1575000 تومان

2275000 تومان

1245000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
Gng درجه هتل B.B

1645000 تومان

2395000 تومان

1275000 تومان

895000 تومان

واکه
Betlem درجه هتل B.B

1675000 تومان

2295000 تومان

1295000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
Red Line درجه هتل B.B

1725000 تومان

2595000 تومان

1325000 تومان

895000 تومان

Lplaza- Colombi - Vilton- GoldenPalace درجه هتل B.B

1835000 تومان

2785000 تومان

1385000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
LM Club درجه هتل B.B

2075000 تومان

3265000 تومان

1515000 تومان

895000 تومان

مرکز شهر
Cron Palace Tbilisi درجه هتل B.B

2145000 تومان

3425000 تومان

1545000 تومان

895000 تومان

Iota درجه هتل B.B

2765000 تومان

4650000 تومان

1825000 تومان

895000 تومان

روستاولی
Biltmore درجه هتل B.B

4595000 تومان

8275000 تومان

2745000 تومان

895000 تومان

روستاولی
Radisson Blu درجه هتل B.B

4995000 تومان

9045000 تومان

2945000 تومان

895000 تومان

روستالی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1165000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1445000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
20 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1165000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1445000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1315000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
20 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1365000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1845000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2145000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1175000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
20 دقیقه تا مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1565000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2275000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1575000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2275000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1275000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
واکه
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1675000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1725000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1325000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1835000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2785000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1385000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2075000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3265000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1515000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3425000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1545000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2765000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1825000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
روستاولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8275000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
روستاولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9045000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895000 تومان

موقعیت مکانی
روستالی