تور تفلیس 7 شب ویژه ی 05 مهر

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
LIKE درجه هتل B.B

2305000 تومان

3095000 تومان

2145000 تومان

خیابان وارکتیلی
GNG درجه هتل B.B

2995000 تومان

4345000 تومان

2495000 تومان

واکه
Colombi درجه هتل B.B

3195000 تومان

4845000 تومان

2745000 تومان

GoldenPalace درجه هتل B.B

3195000 تومان

4845000 تومان

2745000 تومان

خیابان آغماشامبلی
Lplaza درجه هتل B.B

3815000 تومان

6165000 تومان

3015000 تومان

منطقه شاردنی
TBILISI PARK درجه هتل B.B

4785000 تومان

8115000 تومان

3705000 تومان

Mercure درجه هتل B.B

7545000 تومان

13545000 تومان

5475000 تومان

Radisson Blu درجه هتل B.B

10275000 تومان

19095000 تومان

7345000 تومان

Biltmore درجه هتل B.B

12045000 تومان

22645000 تومان

8515000 تومان

منطقه روستاولی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2305000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
خیابان وارکتیلی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4345000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
واکه
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4845000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4845000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
خیابان آغماشامبلی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3815000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6165000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3015000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
منطقه شاردنی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4785000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8115000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3705000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7545000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13545000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5475000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10275000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19095000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12045000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22645000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8515000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
منطقه روستاولی