تفلیس با پرواز ایران ایر ،4شب 22 اسفند

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Like درجه هتل B.B

999000 تومان

1079000 تومان

959000 تومان

889000 تومان

GNG درجه هتل B.B

1119000 تومان

1309000 تومان

1019000 تومان

889000 تومان

Big Begi درجه هتل B.B

1169000 تومان

1419000 تومان

1059000 تومان

889000 تومان

Colombi / Vilton درجه هتل B.B

1209000 تومان

1499000 تومان

1079000 تومان

889000 تومان

Primavera درجه هتل B.B

1269000 تومان

1559000 تومان

1099000 تومان

889000 تومان

KMM درجه هتل B.B

1409000 تومان

1929000 تومان

1169000 تومان

889000 تومان

Laerton درجه هتل B.B

1499000 تومان

2079000 تومان

1209000 تومان

889000 تومان

Holiday Inn درجه هتل B.B

1759000 تومان

2559000 تومان

1359000 تومان

889000 تومان

Radisson Blu درجه هتل B.B

1939000 تومان

2939000 تومان

14390000 تومان

889000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

999000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1079000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

959000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

889000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1119000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1309000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1019000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

889000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1169000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1419000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1059000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

889000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1209000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1499000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1079000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

889000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1269000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1559000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1099000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

889000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1409000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1929000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1169000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

889000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1499000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2079000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1209000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

889000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1759000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2559000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1359000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

889000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1939000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2939000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

889000 تومان

موقعیت مکانی