تــور تفلـیـس ویـژه نــوروز 98 (4شــب و 5روز)

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
DALIDA/SALI/WHITE PALACE درجه هتل B.B

2740000 تومان

3280000 تومان

2740000 تومان

2500000 تومان

ELEGANCE/2005 درجه هتل B.B

2740000 تومان

3280000 تومان

2740000 تومان

2680000 تومان

POLO / LIKE درجه هتل B.B

2800000 تومان

3340000 تومان

2800000 تومان

2620000 تومان

GARDEN / DEJAVU / SM HOTEL درجه هتل B.B

2980000 تومان

3700000 تومان

2980000 تومان

2620000 تومان

GURU / GRAND GMP درجه هتل B.B

2920000 تومان

3580000 تومان

2920000 تومان

2500000 تومان

SPORT TIME/DIADEMA درجه هتل B.B

3220000 تومان

4180000 تومان

3220000 تومان

2500000 تومان

TOSCANO درجه هتل B.B

3400000 تومان

4600000 تومان

3400000 تومان

2800000 تومان

GNG / BLOSSOM INN درجه هتل B.B

3460000 تومان

4660000 تومان

3460000 تومان

3100000 تومان

BETLEM / DAHILA درجه هتل B.B

3580000 تومان

4900000 تومان

3580000 تومان

3100000 تومان

VELVET HOTEL (GRAKO) درجه هتل B.B

3700000 تومان

5140000 تومان

3700000 تومان

3220000 تومان

COLOMBI درجه هتل B.B

3760000 تومان

5260000 تومان

3760000 تومان

3280000 تومان

CRON PALACE درجه هتل B.B

4660000 تومان

7060000 تومان

4660000 تومان

3820000 تومان

BEST WESTERN درجه هتل B.B

4840000 تومان

7060000 تومان

4840000 تومان

3940000 تومان

HOLIDAY INN درجه هتل B.B

5560000 تومان

8860000 تومان

5560000 تومان

4420000 تومان

PREFERENCE HUALING درجه هتل B.B

5260000 تومان

8260000 تومان

5056000 تومان

4300000 تومان

RADISSON BLU درجه هتل B.B

6760000 تومان

11260000 تومان

6760000 تومان

5860000 تومان

BILTMORE درجه هتل B.B

8620000 تومان

14980000 تومان

8620000 تومان

6520000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3280000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3280000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3340000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2980000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3700000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3580000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2920000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3220000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4180000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3220000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4600000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4660000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3460000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4900000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3580000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5140000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5260000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3760000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3280000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7060000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4660000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7060000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8860000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5560000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8260000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5056000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11260000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

6760000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5860000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14980000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

8620000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی