تور تفلیس

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Hiltope Varketili درجه هتل B.B
mari درجه هتل B.B

1895000 تومان

2345000 تومان

1695000 تومان

1195000 تومان

Big begi درجه هتل B.B
grand georgian palace درجه هتل B.B

2245000 تومان

3045000 تومان

1895000 تومان

1195000 تومان

L plaza درجه هتل B.B
Alphabet درجه هتل B.B
Sputnik درجه هتل B.B

2445000 تومان

3445000 تومان

1995000 تومان

1195000 تومان

kmm درجه هتل B.B
Sputnik درجه هتل B.B

2545000 تومان

3745000 تومان

2045000 تومان

1195000 تومان

Alphabet درجه هتل B.B
Castelomare درجه هتل B.B

2645000 تومان

3745000 تومان

2095000 تومان

1195000 تومان

Kmm درجه هتل B.B
Intourist درجه هتل B.B
Euphoria درجه هتل B.B

2745000 تومان

3945000 تومان

2145000 تومان

1195000 تومان

Kmm درجه هتل B.B
Leogrand درجه هتل B.B

2945000 تومان

4145000 تومان

2245000 تومان

1195000 تومان

Museum درجه هتل B.B
Castelomare درجه هتل B.B

3145000 تومان

4745000 تومان

2345000 تومان

1195000 تومان

Marriot courtyard درجه هتل B.B
Sputnik درجه هتل B.B

3245000 تومان

4945000 تومان

2345000 تومان

1195000 تومان

Museum درجه هتل B.B
Leogrand درجه هتل B.B

3345000 تومان

5045000 تومان

2445000 تومان

1195000 تومان

Holiday inn درجه هتل B.B
Euphoria درجه هتل B.B
Intourist درجه هتل B.B

3545000 تومان

5445000 تومان

2645000 تومان

1195000 تومان

Marriot Courtyard درجه هتل B.B
Euphoria درجه هتل B.B

3545000 تومان

5445000 تومان

2645000 تومان

1195000 تومان

Marriot tbilisi درجه هتل B.B
Euphoria درجه هتل B.B

3645000 تومان

5845000 تومان

2745000 تومان

1195000 تومان

Biltmore درجه هتل B.B
Hilton درجه هتل B.B

4445000 تومان

7345000 تومان

3245000 تومان

1195000 تومان

Radisson blu درجه هتل B.B
Radisson blu درجه هتل B.B

4745000 تومان

7945000 تومان

3745000 تومان

1195000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2345000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3045000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3445000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2545000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3745000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3745000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2745000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3945000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4145000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4745000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4945000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5045000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2445000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3545000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5445000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3545000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5445000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5845000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7345000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4745000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7945000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی