تور سنگاپور تابستان 97

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی
Boss Singapore Hotel درجه هتل B.B

4190000 تومان

590000 تومان

3830000 تومان

3350000 تومان

Quality Marlow Hotel درجه هتل B.B

3870000 تومان

5490000 تومان

3680000 تومان

3250000 تومان

Royal Singapore Hotel درجه هتل B.B

4190000 تومان

5900000 تومان

3830000 تومان

3350000 تومان

Royal At Queens Hotel درجه هتل B.B

4320000 تومان

6200000 تومان

3990000 تومان

3460000 تومان

Grand Central Hotel درجه هتل B.B

4380000 تومان

6310000 تومان

4040000 تومان

3490000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

590000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3350000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5900000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3350000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6200000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3460000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6310000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4040000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی